høst 2022
KVI-1112 Historisme - 20 stp

Sist endret: 07.10.2022

Søknadsfrist

 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 

Emnetype

Emnet (eller tilsvarende fordypning) er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner

Innhold

Historisme - interessen for fortidens stiler og uttrykksformer - er et fenomen gjennom kunstens historie, men som fikk særlig betydning fra slutten av 1700-tallet og gjennom hele 1800-tallet. Historisme er blitt epokebetegnelse på 1800-tallets arkitektur og bildekunst, selv om epoken også rommer nye, moderne tendenser. I dette emnet vil vi i hovedsak ta for oss norsk arkitektur, skulptur og bildekunst fra ca. 1790-tallet til ca. 1920. Vi setter historismens kunst og arkitektur inn i en større geografisk, kulturell, sosial og politisk kontekst. I emnet drøftes også ulike forståelser av fenomenet historisme, som begeistringen for fortida eller "stilforvirring", som start på eller motsetning til samtidas gryende modernisme.

Anbefalte forkunnskaper

KVI-1010 Epoke og stil, KVI-1014 Visuell analyse, KVI-1015 Teori og metode

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • dypere kunnskap om kronologiske, ideologiske og formale kategoriseringer av kunst og arkitektur
 • god forståelse av kunsthistorien som konstruksjon
 • god kjennskap til teorier om kunst og arkitektur med tilhørende begrepsapparat og metoder
 • spesialkompetanse innen historisme, som et sentralt kunsthistorisk fenomen og kunsthistorisk periode
 • god kjennskap til sentrale kunstnere, arkitekter og verk i perioden

Ferdigheter

Du kan:

 • plassere verk i en historisk, ideologisk og formal-estetisk sammenheng
 • identifisere kunsthistoriske stilarter

dokumentere, analysere og diskutere verk som tilhører historismen som epoke

 • forstå kunst og arkitektur i sin ideologiske, kulturelle og samfunnsmessige sammenheng

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. I tillegg kommer feltarbeid på museer og i bymiljø.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 14.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 21.11.2022 kl. 13:00
1 Uker A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Godkjent muntlig presentasjon over oppgitt emne.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: KVI-1112
 • Tidligere år og semester for dette emnet