høst 2022
LER-1261 Samfunnsfag 1-7: Stedets natur, kultur og historie - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

Dette emnet er rettet inn mot lærerstudenter på 1-7, med særlig vektlegging av 1-4. Emnet tar utgangspunkt i samfunnsfaglig tematikk med vekt på sted, kultur og historie. Et nordområdeperspektiv vil bli gjennomgående integrert i de tema der dette er naturlig å gjøre. 

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • sentral samfunnsfagdidaktisk tematikk
 • teori og metoder i geografi, historie og samfunnskunnskap
 • eldre kulturer og livsformer, og hovedtrekk ved disse
 • trekk ved lokal, regional og nasjonal samfunnsutvikling fram til og med 1814
 • samene som urfolk og kulturelt mangfold i Norge
 • samspillet mellom menneske og natur, kultur og historie
 • kart, landskapsformer og geografiske begreper

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • lede læringsprosesser med vekt på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og kompetanser
 • finne, vurdere og tolke ulike kilder
 • legge til rette for elevers undring over ulike dimensjoner ved lokal, regional og nasjonal historie, natur og kultur
 • legge til rette for at elever skaffer seg overblikk over perioder og utviklingsmønster
 • reflektere selvstendig og kritisk over samfunnsfaglige spørsmål

 

Kompetanse

 • kan planlegge og reflektere over samfunnsfaglig læringsarbeid rettet mot elevgruppa 1-4
 • arbeide med verdier og holdninger i samfunnsfag og stimulere til refleksjon om stedets natur, kultur og historie

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisningen vil være organisert i forelesninger, seminarer og grupper. Studentaktive arbeidsformer vil vektlegges. Digitale hjelpemidler benyttes der det er hensiktsmessig. Datainnsamling og ekskursjoner i lokalmiljøet kan også være aktuelle arbeidsformer.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse undervisning Godkjent – ikke godkjent
Fremlegg, rollespill eller film Godkjent – ikke godkjent
Faglig begrunnet respons Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • Fremlegg, rollespill eller film som tar utgangspunkt i stedets natur, kultur eller historie. Digitale hjelpemidler skal brukes
 • Gi faglig begrunnet respons på medstudenters arbeid

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1261
 • Tidligere år og semester for dette emnet