høst 2022
LER-1504 Mat og helse fellesemne - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1500 Mat og helse fellesemne 15 stp

Innhold

 • Om grunnleggende ferdigheter i faget mat og helse
 • Mat og måltidstradisjoner i forhold til ulike kulturer, høgtider og religioner
 • Folkehelse og livsmestring

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om:

 • samisk matkultur, kulturelt mangfold og bærekraftig utvikling
 • fagdidaktikk
 • skolemåltidet, folkehelse og livsmestring

Ferdigheter

Studenten kan:

 • didaktisk planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning, også med tanke på utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • bruke relevante digitale verktøy
 • bruke fagbegreper og anvende forskningsbasert kunnskap
 • bruke vurdering som del av læringsarbeidet og legge til rette for elevenes egenvurdering
 • didaktisk praktisk arbeid
 • kan praktisere faget i tråd med læreplanens intensjoner og innhold

Kompetanse

Studenten:

 • kan gjennomføre undervisning og læring i faget samt forstå, utvikle og utøve egen profesjonalitet i faget
 • skal ha innsikt i faglige og yrkesetiske problemstillinger
 • skal kunne bruke faget som danningsarena

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

 • Pbl - problembasert læring
 • Didaktisk refleksjon
 • Forelesninger
 • Veiledning
 • Studentbasert undervisning
 • Didaktisk praktisk-metodisk matfaglig arbeid

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

Se egen praksisplan.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstrekkelig deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Prosjektskisse Godkjent – ikke godkjent
Planlegge undervisningsopplegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Planlegge og gjennomføre et didaktisk undervisningsopplegg for medstudenter med avsluttende didaktisk refleksjon. PBL-metoden brukes. Grunnleggende ferdigheter skal komme til uttrykk i undervisningsopplegget og den praktiske gjennomføringen. Varighet 4 undervisningstimer. Tema for undervisningsopplegget skal ligge innenfor området Mat og kultur. Undervisningsopplegget utvikles og gjennomføres i grupper med 3 til 4 studenter.
 • En PBL-presentasjon med medstudenter til stede
 • 70% obligatorisk oppmøte.

Mer info om praktisk eksamen

Individuell didaktisk praktisk eksamen. I den praktiske fremstillingen skal studenten trekke ut 4 - 6 grunnleggende matfaglige teknikker som synliggjøres og begrunnes. Varighet 4 undervisningstimer. Studentene leverer en individuell didaktisk plan for gjennomføring av den praktiske eksamen.  Leveres i Wiseflow. Varighet 48 timers forberedelsestid.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1504
 • Tidligere år og semester for dette emnet