høst 2022
LER-2152 Engelsk 5-10 Språklig og kulturelt mangfold i den engelskspråklige verden - 20 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Innhold

Dette emnet bygger videre på grunnlaget i grammatikk og fonologi som legges i emnene på 1000-nivå, men her oppheves det tradisjonelle, akademiske skillet mellom språk og litteratur. Gjennom et utvalg av fagtekster og autentiske tekster studeres geografisk og historisk ulikhet og mangfold i kultur, språkbruk, sjanger og uttrykk. Emnet går dypere inn i ulike former for språkbruk og språklæringsprosesser samt språklæringsstrategier og -metoder. Emnet tar også opp problemstillinger knytta til det flerspråklige og flerkulturelle klasserom.

 

Samtidig styrkes studentens forståelse av og evne til å bruke litteratur og andre estetiske og kulturelle uttrykk for å fremme elevenes språklæring og kulturelle kompetanse. Emnet videreutvikler studentens språkferdighet, tekstkompetanse og produktive ordforråd, og setter fokus på kommunikativ og interkulturell kompetanse. Vurdering og tilpassa opplæring er sentrale temaer.

 

Emnet legger opp til videre personlig og faglig vekst og et kritisk blikk på ulike sider ved engelskopplæringa.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper Studenten har god kjennskap til:

 • geografisk, historisk og sosialt betinga mangfold i engelsk språkbruk
 • kulturelt mangfold i litteratur, film og andre kulturuttrykk
 • debatten om engelsk som verdensspråk og tilhørende didaktiske utfordringer
 • interkulturell kommunikasjon
 • flerspråklighet og språklæring
 • dysleksi
 • formativ og summativ vurdering

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke tekster fra den engelskspråklige verden i undervisning med et helhetlig perspektiv på kultur og språk
 • bruke engelsk språk sikkert og funksjonelt både muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangre med sammenheng, flyt og presisjon
 • gi tilpassede tilbakemeldinger og bruke formativ og summativ vurdering for å veilede elever i engelskopplæringa
 • bruke mangfold i språk og kultur som en ressurs i klasserommet som fremmer både språklæring og holdninger tilpassa det multikulturelle samfunnet

Kompetanse

Studenten kan:

 • legge til rette for hensiktsmessige språklæringsstrategier og ¿metoder
 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge og tilpasse undervisning for elevers læring og utvikling
 • reflektere over egen læring og se egen læring i sammenheng med elevenes læring i faget
 • bruke litteratur- og kulturuttrykk for å fremme mellommenneskelig forståelse og toleranse
 • utvikle sin egen språklige og faglige kompetanse

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er engelsk

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. I tillegg til forelesninger og seminarer vil det legges vekt på at studentene får erfaring med arbeidsformer som benyttes i grunnskolen.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 100 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Error rendering component

Mer info om arbeidskrav

 • Obligatorisk oppmøte på undervisning (70%)
 • Studieopphold York
 • Obligatoriske innleveringer, en muntlig

Mer info om vurderingsform oppgave

Semesteroppgave (2000-2400 ord)

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: LER-2152
 • Tidligere år og semester for dette emnet