høst 2022
LER-2212 Matematikk 5-10. Funksjonsanalyse, geometri, tallære og sannsynlighetsregning - 20 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Innhold

Emnet inneholder følgende matematiske og didaktiske temaer: funksjonslære, derivasjon, integrasjon, modellering, vurdering, sannsynlighetsregning, programmering, matematikkvansker, bevis og argumentasjon. Dette er en fordypning av noen av temaene i matematikk på 1000-nivå.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte som er delt opp i henhold til kjerneelementene i LK20:

Kunnskaper

Studenten skal ha matematisk og didaktisk kunnskap om:

Modellering og anvendelser

 • ulike funksjonstyper
 • grensebetraktninger, grunnleggende derivasjon og integrasjon
 • normal, binomisk og hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling

Abstraksjon og generalisering

 • læringsprosesser og matematisk begrepsforståelse
 • formalisering og symbolspråk

Utforsking og problemløysing

 • utforskende arbeidsformer i matematikk
 • problemløsing i matematikk
 • algoritmisk tenkning, blokk- og tekstprogrammering

Resonnering og argumentasjon

 • ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer
 • proporsjonal resonnering

Representasjon og kommunikasjon

 • vurdering for læring
 • matematikkvansker, kartlegging og tilpasset undervisning

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • relatere det matematikkfaglige innholdet til undervisning på 5-10 trinn
 • bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen praksis
 • analysere og vurdere elevers matematiske kunnskap (knyttet til emnets temaer) som grunnlag for tilrettelegging av undervisning
 • arbeide teoriforankret og systematisk med matematikkvansker, kartlegging og tilpasset opplæring
 • formulere og løse matematiske problemer ved bruk av både tekst- og blokkprogrammering

Kompetanse

Studenten skal ha kompetanse i å:

 • bruke ulike undervisnings- og vurderingsformer
 • vurdere elevers matematiske argumentasjon
 • gjøre bruk av ulike representasjonsformer i matematikk
 • utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved hjelp av programmering


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Studentene skal fordype seg i kompleksiteten i de matematiske temaene, nøkkelkunnskaper og sentrale elementer i den matematiske kunnskapen. Samtidig skal de matematiske emnene relateres til ungdomsskolematematikken som en basis for elevenes videre læring og virke. Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings-  og arbeidsformer som f. eks individuelt arbeid og gruppearbeid. Utforskende og kreative arbeidsformer vil bli vektlagt.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 100 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

Se egen praksisplan.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
Innlevering med respons Godkjent – ikke godkjent
Innlevering med respons 2 Godkjent – ikke godkjent
Redegjørelse med respons Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • en innlevering med respons fra medstudenter knyttet til matematiske tema fra emnet
 • en innlevering med respons fra medstudenter knyttet til matematikkdidaktiske tema
 • gjøre rede for og vurdere matematisk argumentasjon med respons fra medstudenter

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: LER-2212
 • Tidligere år og semester for dette emnet