høst 2022
LER-3001 Pedagogikk og elevkunnskap 1-7. Kultur, identitet og danning - 15 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for fjerde år i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Forkunnskapskrav, anbefalte forkunnskaper

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Emnet bygger på kunnskaper, ferdigheter og kompetanse studentene skal ha tilegnet seg i PEL-faget 1. og 2. år, samt kunnskaper, ferdigheter og kompetanse tilegnet gjennom arbeid med FoU-emner og i praksis.


Innhold

Emnet utdyper det profesjonsfaglige perspektivet med tanke på å møte de kulturpedagogiske utfordringene i skolen og læreryrket, som fanges opp gjennom begreper som makt, avmakt, disiplinering og myndiggjøring. Skolens sluttmål kan kun nås dersom elevene møter skole og lærere som evner å ivareta deres individuelle og kulturelle forutsetninger. Begrepet kulturell kapital vil stå sentralt for å utvikle studentens forståelse av skillet mellom analytiske (f.eks. kulturelle og relasjonelle) og normative (f.eks. egenskaps- og individorienterte) forståelsesmåter.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • avansert kunnskap om betydningen av et kulturelt mangfold for barns oppvekstsvilkår, deriblant et særlig blikk på samiske og kvenske minoritetsspråklige perspektiv
 • inngående kunnskap om betydningen av kjønn, klasse, geografisk og kulturell tilhørighet som forutsetning for sosial rettferdighet i skolen
 • inngående kunnskap om fellesskapets og jevnaldrendes betydning for elevenes læring, danning og sosialisering, for aldersgruppa 6 - 13 år
 • avansert kunnskap om hvilken betydning kulturell kapital har for elevers opplevelse av tilhørighet, danning og inkludering i skolen
 • utdypende kunnskap om skole-hjemsamarbeid i en mangfoldsrelatert sammenheng
 • inngående kunnskap om ulike mediers rolle i barns sosialisering og identitetsutvikling, med vekt på aldersgruppa 6 - 13 år
 • utdypende kunnskap om skolens rolle i dannelsen av elevenes selvoppfatning og identitetsutvikling, også i lys av et samfunn med kulturmangfold

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • kritisk analysere den didaktiske virksomheten ut fra et forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om kulturelt mangfold 
 • legge til rette for samhandling i klasser og grupper preget av et mangfold på 1. - 7. trinn
 • utvikle et helhetlig, teoriforankret og forskningsbasert blikk for hvordan identitet og selvoppfatning formes gjennom et komplekst samspill mellom individ og omgivelser, med vekt på aldersgruppa 6 - 13 år
 • forstå betydningen av og anerkjenne barnekultur som grunnlag for fellesskapsverdier i barns livsverden
 • utvikle et blikk for den enkelte i fellesskapet, med vekt på profesjonsetikk

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • drive klasseledelse som ivaretar elevenes behov, fra begynneropplæringen og gjennom hele barneskolen
 • aktivt bidra til å anerkjenne foreldre og foresattes kulturelle bakgrunn og kompetanse som ressurs for eleven og skolen 
 • kritisk reflektere over sin egen kulturpedagogiske praksis, med forståelse for at alle har et kulturelt ståsted som utgangspunkt for sin livsverden
 • identifisere og analysere kulturpedagogiske utfordringer i skolehverdagen, med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap og erfaring
 • anvende forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for sin lærerrolle, i møtet med skolens mangfold

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen tilbyr varierte læringsaktiviteter; diskusjoner, framlegg, rollespill og andre dramafaglige arbeidsmåter, FOU-prosjekter, ekskursjoner og tverrfaglig arbeid, organisert som seminarer, forelesninger og prosjektarbeid.

Den profesjonsfaglige digitale kompetansen utvikles gjennom aktiv bruk av digitale verktøy og innhold som integreres gjennom undervisningen.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 60 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 29.11.2022 09:00 (Utlevering)
29.11.2022 15:00 (Innlevering)
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Multimodal tekst Godkjent – ikke godkjent
Blogginnlegg Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig deltakelse i undervisningen Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • En multimodal tekst som tar for seg en kulturpedagogisk utfordring, og som presenteres for medstudenter og faglærere.
 • Et faglig blogginnlegg med tema innen kulturpedagogikk, identitet og danning. Teksten skal ha et omfang på rundt 1500 ord og arbeides med gjennom hele semesteret. Teksten skal publiseres offentlig.
 • 70 % deltakelse i undervisningen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3001
 • Tidligere år og semester for dette emnet