høst 2022
LER-3680 Prosjektoppgave - 15 stp

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i fagdidaktisk master i lærarutdanning. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

«Prosjektoppgaven» er et mindre FOU-prosjekt knyttet til skolens virksomhet og egen praksis. Emnet gir en innføring i de viktigste arbeidselementene som inngår i et FOU-prosjekt og skal sålede forberede studentene på større FOU-arbeid som f.eks. masteroppgaven.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 Studenten skal ha kunnskap om:

 • Sentrale metoder for datainnsamling innenfor både den kvalitative og kvantitative forskningstradisjonen
 • Sentrale elementer i et FOU-prosjekt, blant annet litteratursøk, utforming av forskningsdesign, innsamling og analyse av data
 • Forholdet mellom teori og forskning
 • Forholdet mellom vitenskapsteori og forskning
 • Etiske problemstillingar knyttet til datainnsamling

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Beherske grunnleggende forskningsmetoder innenfor kvalitativ og kvantitativ forskning
 • Gjennomføre et FOU-prosjekt knyttet til skolens virksomhet og egen praksis, hvilket blant annet innebærer å formulere forskbare problemstillinger, opparbeide grunnleggende teorikunnskaper, velge adekvate metoder, foreta datainnsamling og analysere data kritisk
 • Fremstille et FOU-prosjekt i form av en fagartikkel

 

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Ta initaitiv til, gjennomføre og evaluere FOU-prosjekt knyttet til skolens virksomhet og egen praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

I starten vil ein få ein introduksjon til metode og bruke litt tid til å jobbe med problemstillingar. Etterpå blir det gruppearbeid med deling av erfaringar og rettleiing.

Emnet blir evaluert muntlig eller skriftleg minimum ein gong kvart tredje år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave Innlevering: 13.12.2022 kl. 13:00 1 Semester A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig oppmøte Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Deltaking på gruppearbeid
 • 70 % oppmøte

Mer info om vurderingsform oppgave

Innlevering av prosjektoppgåve på 4000-5000 ord. Den kan leverast individuelt eller i par.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F/ikkje bestått kan ein ta kontinuasjonseksamen i byrjinga av påfølgjande semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-3680
 • Tidligere år og semester for dette emnet