høst 2022
MAS-2802 Driftsstyring og vedlikehold - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode 9391


Obligatorisk forkunnskapskrav

IGR1600 Matematikk 1, IGR1603 Fysikk/Kjemieller IGR1518 Matematikk 1 (3-semester), IGR1603 Fysikk/Kjemieller TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1507 Matematikk 1eller TEK-1504 Fysikk, TEK-1505 Kjemi, TEK-1510 Matematikk 1 (3-semester)eller TEK-1501 Statistikkeller IGR1602 Beregningsorientert programmering og statistikk

Innhold

Driftsstyring: (5 studiepoeng)

Bedriften i et makro-/mikroperspektiv. Etablering av produksjonsressurser. Logistikk.  Produksjonsforberedelse og produksjonsstyring. Planlegging og oppfølging. Vedlikehold og driftssikkerhet. Kontroll-metoder. Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Vedlikehold: (5 studiepoeng)

Vedlikehold og vedlikeholdsrutiner. Vedlikeholdsintervall. Bruk av data-analyser for vedlikeholdsrutiner. Kvalitetskontroll, HMS. Økonomi og kostnadsberegninger. Bransjerelaterte lover og forskrifter.


Anbefalte forkunnskaper

ITE1895 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære, MAS-2500 Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • ha grunnleggende kunnskaper innenfor logistikk, prognoser, nettobehovsberegning og nettverksplanlegging.
 • skal kunne søke relevant informasjon for disse typene arbeidsoppgaver.
 • ha kunnskap om bruk av data-analyser for evnetuelle forandringer av vedlikeholdsmetoder og vedlikeholdsintervall. 
 • ha kjennskap til grunnleggende kontrollmetoder; herunder bl. a. NDT.

Ferdigheter:

 • skal kunne planlegge og styre produksjonen, og være i stand til å utføre logistikk, beregning av prognoser, nettobehov og nettverksplanlegginger.
 • kunne samle inn nødvendig datagrunnlag for å kunne foreta analyser med tanke på evnetuelle forandringer av vedlikeholdsrutiner
 • skal kunne foreslå kontrollmetoder for materialer og konstruksjoner. 

Kompetanse:

 • skal være i stand til å bruke kunnskapene sine til å komme med forslag til utforming, materialvalg etc. både på konstruksjonsstadiet og følge dette opp på produksjonsstadiet.
 • skal kunne bruke ferdighetene sine til å være med på beregning av tilbud/anbud.
 • skal kunne kommunisere med aktuelle parter, og ut fra dette foreslå et egnet lagersystem.
 • skal kunne vurdere prognoser som benyttes og vurdere tidsforløpet av et prosjekt gjennom å sette opp og studere nettverksplanleggingen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 02.12.2022 09:00 5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Driftsstyring Godkjent – ikke godkjent
Overflatebehandling/korrosjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Driftsstyring: 4 regenøvinger, alle er obligatoriske!

Vedlikehold: Prosjektoppgave.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen er tillatt for studenter som ikke besto siste ordinære eksamen og studenter som hadde gyldig fravær på siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Mo i Rana | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAS-2802
 • Tidligere år og semester for dette emnet