høst 2022
MDV-1002 Digitale medier - 10 stp

Sist endret: 09.08.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag) lavere grad. Ordinære emner og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DOK-1019 Digitalisering og digitale dokumenter 10 stp
MDV-1012 Digitale medier - nettbasert 10 stp

Innhold

I løpet av få år har digital film og foto, MP3-spillere, elektroniske tidsskrifter, digital TV, PDF osv. i stor grad overtatt for tradisjonelle medieformer. Tenåringen kan lage spillefilmer i HD-kvalitet for noen 1000-lapper, nettverk kan overføre hele bøker fra andre siden av jorda på brøkdelen av et sekund, ei enkel minnepenn kan lagre all informasjon i et helt bibliotek, mens fildeling og web 2.0 gjør det vanskelig å få helt «grepet» på de nye dokumentene.

Selv om digitale lagringsmedier er raske og har stor kapasitet, er de også sårbare for tap av informasjon. Ei minnepenn er lett å miste og en harddisk har levetid på bare 5 år i snitt. Digital bevaring er ei stor og viktig utfordring.

Tradisjonelle medier har også sine begrensninger. Viktige dokumenter står i fare for å havne i glemmeboka eller i verste fall forsvinne, dersom de ikke digitaliseres.

I overgangen til et nytt medium er det også interessant å studere hva som endres. Nye muligheter kommer til, andre går tapt.

Emnet inneholder også en rekke praktiske øvelser (i bl.a. bildebehandling og digitalisering) og en obligatorisk studietur til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana for å få et innblikk i hvordan digitale medier behandles i praksis.


Anbefalte forkunnskaper

MDV-1000 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om hvordan medieformer som tekst, bilder, lyd og film kan representeres digitalt, behandles og kodes på ulike måter med bl.a. Unicode, JPEG, MP3 og MPEG video
 • kunnskap om og forståelse for begreper som oppløsning og komprimering og hvilken betydning det har for kvaliteten til digital informasjon
 • kunnskap om enheter for informasjonsmengde, bl.a. kB, MB, GB og TB
 • kunnskap om og forståelse for hvordan digitale dokumenter kan lagres og bevares for fremtiden og mulige problemer økende digitalisering skaper for arkivering og minneforvaltning
 • forståelse for implikasjoner digitalisering og digitale medier har for opphavsrett og informasjonssikkerhet
 • forståelse for mulige effekter av remedieringsprosesser på form, innhold og påvirkning

Ferdigheter

Du kan:

 • representere tekst digitalt ved bruk av Unicode transformation formats (for eksempel UTF-8)
 • utføre enkel bildebehandling av digitale bilder
 • digitalisere (skanne) både fotografisk film og tradisjonelle tekstdokumenter, samt utføre tekstgjenkjenning (OCR)
 • redegjøre for samfunnsmessige utfordringer som økende digitalisering av dokumenter medfører, samt mulige løsninger

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

3 timer forelesning og 2 timer seminarer / praktiske øvelser ukentlig i semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 6 Timer A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Bildebehandling i Photoshop Godkjent – ikke godkjent
Digitalisering (skanning) av tekst og fotografisk film Godkjent – ikke godkjent
Studietur til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana (eller liknende institusjon) Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

 • bildebehandling i Photoshop
 • digitalisering (skanning) av tekst og fotografisk film
 • studietur til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana (eller en liknende institusjon)

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1002