høst 2022
MDV-1003 Medier, kommunikasjon og samfunn - 20 stp

Sist endret: 09.08.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskoden er 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DOK-1011 Dokumentasjon, kommunikasjon og medier 10 stp
DOK-1018 Dokumenters sosiale liv 10 stp
MDV-6004 Medier, kommunikasjon og samfunn 20 stp

Innhold

Medie- og samfunnsutvikling og dokumentasjonsprosesser er innvevd i hverandre. Drivkrefter er kommunikasjonsteknologi i samspill med sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske prosesser. Emnet gir en innføring i studiet av medier, kommunikasjon og dokumentasjon ut fra et materialistisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har

 • innsikt i en materiell dimensjon av kommunikasjonsteknologi og dens samfunnsmessige betydning
 • oversikt over utfordringer som ny teknologi og nye teknologiske plattformer utgjør for individ, politikk, kultur og samfunn
 • kjennskap til forskjellige samfunnsvitenskapelige teoretiske tilnærminger til mediert kommunikasjon og medie- og dokumentinstitusjoner

Ferdigheter

Du kan

 • redegjøre for mediers og medie- og dokumentinstitusjoners utvikling og deres rolle i samfunnet
 • redegjøre for sentrale teorier om samspillet mellom medier og medie- og dokumentinstitusjoners utvikling og samfunnsmessige rolle
 • anvende relevante teorier i analyse av medie- og dokumentasjonsvitenskapelige problemstillinger
 • bruke digitale verktøy for produksjon av multimediale dokumenter

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk, noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Emnet består av 4 timer forelesning og 2 timer seminar per uke i 11 uker. Forelesningene gir en generell innføring i emnets innhold mens seminarene kan benyttes for å eksemplifisere eller illustrere sentrale problemstillinger. Det er mulighet for opp til 5 kollokviesamlinger hvor studentene får anledning til å ta opp emner av felles interesse.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 21.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 28.11.2022 kl. 13:00
1 Uker A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Skriftlig søknad og CV Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

 • Skriftlig søknad (maks 0,5 sider) og CV (maks 1 side) på vegne av seg selv eller en fiktiv karakter.
 • Muntlig presentasjon av en dagsaktuell problemstilling sett i lys av relevant pensumlitteratur (5-10 minutter). Presentasjonen inkluderer en innholdsoversikt (ca. 1 side) og en referanseliste. Opp til to studenter kan arbeide i lag (10-15 minutter).

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F / «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: MDV-1003