høst 2022
MUS-1606 Komponering og arrangering 2 - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Musikkutøving - bachelor og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-1506 Komponering og arrangering 1

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • komponering og arrangering av forskjellige satstyper for ulike besetninger
 • arbeid med refleksjonstekster i tilknytning til eget arbeid med komponering og arrangering
 • kreativ bruk av musikalske virkemidler i komposisjoner og arrangementer

Hva lærer du

Etter fullført emneskal studenten ha følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper

 • kan analysere og gjøre bruk av satsteknikker i forskjellige satstyper og for ulike besetninger

Ferdigheter

 • kan komponere og arrangere idiomatisk for forskjellige besetninger
 • kan anvende sats- og stilkunnskap i sammenheng med egen interpretasjon

Generell kompetanse

kan ta informerte og reflekterte valg ved bruk av forskjellige sats- og arrangeringsteknikker for å skape og tilrettelegge musikk for ulike instrumental- og vokalbesetninger


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med ukentlig eller periodebasert undervisning. Det forventes at studenten jobber selvstendig med obligatoriske og selvvalgte oppgaver som samles i arbeidsmappe med partitur og lydopptak. Veiledning individuelt og i gruppe. Arrangement og satser skal utprøves og framføres. Arbeid med refleksjonsnotat knyttet til oppgaveløsning.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering Innlevering: 11.10.2022 kl. 14:00 A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Arbeidsmappe med fire til seks egne komposisjoner og /eller arrangement Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen: 

Arbeidsmappe med 4 - 6 oppgaver (fastsettes av fagansvarlig) med partitur


Mer info om mappevurdering

Mappevurdering med fire utvalgte oppgaver. Mappen skal bestå av partitur, stemmer, innspilling og refleksjonsnotat knyttet til oppgaveløsningen. Oppgaver velges i samråd med fagansvarlig. 

Vurderes med gradert karakter etter en skala fra A-F.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: MUS-1606
 • Tidligere år og semester for dette emnet