høst 2022
MUS-2601 Hovedinstrument 4 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Fagstudium i musikkutøving -  bachelor,  og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-2501 Hovedinstrument 3

Innhold

Emnet fokuserer på:

- Videreutvikling og vedlikehold av utøvende ferdigheter, og utprøving av nye spillestiler på hovedinstrument med vekt på instrumentalteknisk og musikalsk arbeid inkl. samspill, og bruk av ulike metoder for innstudering og utvikling av gode arbeidsrutiner.

- Tilegnelse av nytt relevant repertoar som omfatter solo og kammermusikkverker fra ulike epoker, ulike stilarter og sjangere som er sentrale for instrumentet og som bør inkludere norsk musikk og gjerne samisk musikk og annen tradisjonsmusikk fra nordområdene, og større sentrale verk. Studenten gis rom for mer spesialisering innenfor en enkelt sjanger, der studenten også kan arbeide med egenkomponert materiale.

- Videreutvikling av øvingsmateriale som fremmer tekniske ferdigheter, gehørspill, prima vista, improvisasjon og formidling

- Videreutvikling av kunnskap om ulike notasjoner og anvisninger for å være i stand til å tolke musikk fra ulike epoker og stilarter.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper:

- Ha innsikt og kunnskaper om et solo og samspillsrepertoar som er relevant for sitt instrument, gir rom for spesialisering og har innstudert en betydelig del av dette.

- Ha god oversikt over kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning som er relevant for sitt hovedinstrument.

Ferdigheter:

- Kunne på en selvstendig måte tolke notasjoner og anvisninger fra ulike epoker og sjangere, og kunne omsette det til et musikalsk resultat i forskjellige besetninger, og kunne orientere seg om nye komposisjoner som er relevant for instrumentet.

- Kunne bruke kreative og selvstendige arbeidsmåter, og kunne reflektere over egen interpretasjon og justere denne under veiledning

Generell kompetanse:

- Være en sikker utøver med gode tekniske og musikalske ferdigheter som i stor grad kan vise kunstnerisk uttrykksevne, stilforståelse og personlig uttrykk på sitt hovedinstrument og i samspill med andre.

- Kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig om den musikken som fremføres og å kunne vurdere virkemidler ut fra den gitte situasjon og målgruppe.

- Kjenne til og kunne forholde seg reflektert og kritisk til fag- og yrkesetiske problemstillinger  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre med individuell og gruppevis undervisning og veiledning. Studenten skal arbeide med repertoar fra ulike sjangere, stilarter og epoker, og må etter oppsatt plan delta i prosjekter, ensembler og offentlige konserter.

En vesentlig del av studiet består av egenøving, og det forventes at studenten tar selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen arbeidsuke.


Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 40 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Semesterprøve Godkjent – ikke godkjent
Repertoarliste Godkjent – ikke godkjent
Utøvende konsertdeltakelse Godkjent – ikke godkjent
Eksamensprogram Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: MUS-2601
  • Tidligere år og semester for dette emnet