Haust 2022
NOR-1011 Moderne språkstruktur - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emne som blir gitt i haustsemesteret. 1. desember for emne som blir gitt i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan takast som eit enkeltemne og er ein del av årsstudiet i nordisk, lektorutdanninga trinn 8-13 med nordisk som fag 1 og 2 og bachelor i nordisk språk og litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lågare nivå (ikkje realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NORD-102 Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp
NOR-1021 Moderne språkstruktur. Spesialemne for internasjonale studenter 10 stp
NORDGFS Nordisk grunnfag, språklig del 10 stp

Innhald

Emnet gjev ei grunnleggande innføring i fonologi, morfologi og syntaks i moderne norsk, i nokon monn også grunnleggande strukturelle skilnader mellom norsk og andre nordiske språk. Studiet av fonologi er framom alt knytt til transkripsjon ( med fokus på å lære å transkribere eigen dialekt med IPA, men i mindre grad markering av lengde og trykk) og stavingsstruktur. Studiet av morfologi er knytt til ordklassar, ordlaging og ordstruktur i norsk. I syntaks lærer ein grunnleggande setningsanalyse. Emnet gjev også ei kort innføring i norsk som andre språk, semantikk og pragmatikk. 

Kva lærer du

Etter greidd eksamen har studentane følgjande læringsutbyte:  

Kunnskapar

Studenten har:  

•    grunnleggande kunnskapar om moderne norsk fonologi, morfologi og syntaks, i nokon monn også svensk og dansk språkstruktur

•    kjennskap til norsk som andrespråk, semantikk og pragmatikk  

Ferdigheiter

I samsvar med teoriar og metodar som emnet bygger på kan studenten:

•    analysere moderne norsk - i nokon monn også svensk og dansk - fonologi, morfologi og syntaks 

•    sjå semantiske og pragmatiske relasjonar i norsk språk

•    gjere ei grunnleggande analyse av ein norsk andrespråkstekst 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Pensumlitteraturen er på norsk, og ev. andre skandinaviske språk og engelsk.

Eksamensspråket er norsk - målform bokmål


Undervisning

Undervisninga er i form av forelesningar, seminar og øvingar, ca. 52 timar. Sjå timeplan for meir detaljert informasjon om tidspunkt for undervisning.

 

Kvalitetssikring:

Alle emne vert evaluerte ein gong i løpet av programperioden. Programstyret avgjer kva for emne som skal evaluerast av studentar og lærar kvart år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 05.12.2022 09:00 6 Timer A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Oppgaver, målform nynorsk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgjande arbeidskrav må vere godkjent før ein kan framstille seg for eksamen:

•   tre obligatoriske skriftlege oppgåver.

Målform: nynorsk.


Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F/ikkje greidd til ordinær eksamen har studenten høve til å kontinuere.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: NOR-1011
  • Tidligere år og semester for dette emnet