høst 2022
NOR-1112 Nordisk litteratur fra andre verdenskrig til i dag - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i nordisk, bachelor i nordisk språk og litteratur og lektorutdanning trinn 8-13, nordisk som fag 1 og 2. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner. Du trenger ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NORD-103 Nordisk grunnfag, litteratur del 10 stp
NOR-1114 Nordisk litteraturvitenskap: Overgangsemne høst-03 10 stp
NOR-1122 Nordisk litteratur fra 2. verdenskrig til i dag. Spesialemne for internasjonale studenter. 10 stp
NORDGFL Nordisk grunnfag, litterær del 10 stp

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om norsk og nordisk litteratur fra andre verdenskrig og til i dag. Arbeidet med pensumtekstene skal skje i nær tilknytning til arbeid med litteraturhistorisk og litteraturvitenskapelig sekundærlitteratur. Arbeidet med metodelære skal ikke bare gi et arbeidsredskap, men også sette studentene i stand til å se hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • norsk/nordisk litteratur og litteraturhistorie etter andre verdenskrig
 • sentrale teorier om litteratur, både tekstorienterte teorier (om litterær struktur), kontekstorienterte teorier (om litteratur og samfunn) og leserorienterte teorier ( om litteratur og leser)
 • litterær analyse
 • hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt
 • litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt

Ferdigheter

Studenten kan:  

 • gjøre rede for sentrale nordiske, særlig norske, forfatterskap etter andre verdenskrig
 • omsette litteraturteori i analytiske spørsmål og anvende dem i tekstlesninger
 • gjøre rede for innhold, form og tematikk i den enkelte litterære teksten
 • drøfte den litteraturhistoriske plasseringen av pensumtekstene
 • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk eller et annet skandinavisk språk. Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.

Eksamensspråket er norsk. Målform: bokmål

Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.


Undervisning

Undervisningen blir gitt i høstsemesteret i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg. Antall undervisningstimer: ca. 42. Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 28.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 30.11.2022 kl. 13:00
2 Dager A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Et muntlig innlegg på ca. 15 minutter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å gå opp til eksamen, må studenten i løpet av fastsatt frist ha:

 • holdt et muntlig innlegg på ca. 15 minutter i løpet av seminaret og fått det godkjent av faglærer

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-1112
 • Tidligere år og semester for dette emnet