høst 2022
PED-0700 Examen paedagogicum - 10 stp

Sist endret: 28.09.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk og årsstudium i pedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Studentene gis en vitenskapsteorietisk orientert innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk. Emnet gir videre en innføring i vitenskapelige arbeidsmåter og metoder.

I emnet inngår et nettkurs i informasjonskompetanse.

Emnet består av tre hovedområder:

 • En innføring i pedagogikkens og spesialpedagogikkens historie og tenkemåter.
 • Sentrale vitenskapsteorietiske problemstillinger innen pedagogikk og spesialpedagogikk
 • Generell del - vitenskapelige arbeidsmåter og krav i høyere utdanning

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om sentrale deler av pedagogikkens og spesialpedagogikkens historie og tenkemåter
 • kjennskap til begrunnelsesmåter og typer av forklaringer i pedagogikk og spesialpedagogikk
 • kunnskap om sentrale problemstillinger innenfor den vitenskapsteoretiske diskusjonen knyttet til pedagogikk og spesialpedagogikk
 • kunnskap om sentrale trekk ved informasjonskompetanse på akademisk nivå

Ferdigheter

Studentene kan

 • diskutere pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger
 • anvende kritiske refleksjoner utgangspunkt i pedagogiske problemstillinger
 •  anvende tilegnede vitenskapelige arbeidsmåter og metoder i videre studier
 • oppfylle formelle krav til akademisk skriving

Kompetanse

Studenten

 • har utviklet forståelse for de grunnleggende spørsmål knyttet til læring, oppdragelse og sosialisering
 • kan forstå hva som er vitenskapsteoretisk og historisk særegent for pedagogikk og spesialpedagogikk
 • kan uttrykke seg skriftlig på en akademisk måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og studentaktive læringsformer. Totalt omfang på om lag 40 timer. 

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 29.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 29.11.2022 kl. 16:00
7 Timer A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Kurs informasjonskompetanse Godkjent – ikke godkjent
Prøve Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

 • Gjennomført og bestått nettkurs i informasjonskompetanse.
 • Besvare en flersvarsprøve eller tilsvarende, med utgangspunkt i et gitt tema i tilknytning med pensum. Testen gjennomføres innen gitt frist.
 • Skriftlig besvarelse over oppgitt emne - lengde 1000-1200 ord. I vurderingen legges det vekt på evne til argumentasjon, bruk av kilder og generelle krav til akademisk skriving. Leveres innen oppgitt frist. Vurderes til godkjent / ikke godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-0700
 • Tidligere år og semester for dette emnet