høst 2022
PED-3032 Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid - 10 stp

Sist endret: 05.10.2022

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk og har følgelig samme opptakskrav. Søknadskode: 9371.

Innhold

 • endringer i politikk, i pedagogikk og i organisasjoner som kan føre til innovasjon og utviklingsarbeid i barnehage og skole
 • lærende organisasjoner
 • faser i utviklingsarbeid og innovasjon, herunder aksjonsforskning/aksjonslæring
 • prosjektteori og teori om ledelse av (spesial)pedagogisk orienterte prosjekter
 • prosjektanalyser og krav til prosjektbeskrivelser
 • forskning om konsekvenser av inkludering for forandring av skoleorganisasjon, ledelse, samarbeid og kompetanseutvikling

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 • krav til opplæringen som har ført til behov for innovasjon og utviklingsarbeid
 • begrepene innovasjon, endringsarbeid, prosjekt og prosjektledelse knyttet til læring og (spesial)pedagogiske institusjoner

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utføre komparative analyser av forskning og utviklingsarbeid.
 • bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning i barnehage, skole og voksenopplæring.
 • planlegge og redegjøre for et prosjekt på mastergradsnivå og kjenner prinsippene for utarbeidelse av prosjektbeskrivelse.

 

Kompetanse

 • Forstår sammenhengene mellom innovasjon, endring, evalueringer og prosjektgjennomføring.
 • Tilegnet seg strategier og metoder for endringsarbeid, rådgivning og innovasjon på individ- gruppe og systemnivå i en spesialpedagogisk praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Undervisningsomfang på om lag 40 timer. Det må i tillegg påregnes arbeid i grupper utenfor undervisningstiden.

Undervisningsform vil være forelesninger, gruppearbeid med komparative analyser av forskning og utviklingsarbeid, utarbeidelse av egne prosjektskisser, studentframlegg og diskusjoner.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Oppgave A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Oppmøte Godkjent – ikke godkjent
3 skriftlige Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 3 refleksjonsnotater og/eller læringslogg.
 • 100% fremmøte på samlingene. Én dags fravær godkjennes ved legeerklæring, mot at studenten skriver en 3-siders kompensasjonsoppgave.

Mer info om vurderingsform oppgave

Individuell skriftlig drøftingsoppgave.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3032
 • Tidligere år og semester for dette emnet