høst 2022
PED-3034 Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblematikk - 10 stp

Sist endret: 05.10.2022

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad med fordypning i spesialpedagogikk eller annen pedagogisk utdanning (allmennlærerutdanning, praktisk og estetiske lærerutdanning, førskole/barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning, bachelor/master med PPU og barnevernspedagog), minimum 3 år (180 studiepoeng). Grunnskolelærerutdanning fullført 3 og1/2 år tilsvarende 210 stp.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

 • læreplanteori og læreplanpolitikk
 • den historiske utviklingen av det spesialpedagogiske fagfeltet og av spesialundervisning med retning mot en inkluderende barnehage og skole, også sett i et internasjonalt perspektiv
 • kunnskapsparadigmer for analyse og beskrivelse av lærevansker og elevforskjeller
 • kritisk analyse av praksisfeltet med utgangspunkt i de teoretiske perspektivene
 • grunnlagsposisjoner og vitenskapsteoretiske innfallsvinkler til spesialpedagogikk.
 • politiske posisjoner og spesialpedagogikkens handlingsrom

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 • sentrale lover og forskrifter for skolen
 • hvordan den spesialpedagogiske historien og den samfunnsmessige konteksten har utviklet opplæringen og det spesialpedagogiske feltet
 • pedagogiske teorier som beskriver forutsetning for læring og kjennskap til ulike teoretiske perspektiver som grunnlag for analyse og utvikling av spesialpedagogiske tiltak

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • forstå og diskutere begrepene kunnskapsparadigme og kunnskapsdiskurser i opplæring og forskning.
 • gjennomføre kritiske analyser av politiske og pedagogiske tekster i feltet
 • reflektere over verdier og kunnskapstradisjoner som er knyttet til opplæring generelt og spesialundervisning spesielt
 • sette seg inn i og vurdere sentrale politiske styringsdokumenter i lys av pedagogiske teorier

 

Kompetanse

 • Studenten kan skrive en analytisk og akademisk tekst ut fra gitte normer for referanser og kildebruk
 • Studenten kan identifisere og kritisk undersøke ulike spesialpedagogiske kunnskapsparadigmer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Det totale undervisningsomfanget er på rundt 40 timer, fordelt på forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid og diskusjoner.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 06.09.2022 kl. 09:00
Innlevering: 20.09.2022 kl. 13:00
A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Obligatorisk frammøte på samlinger Godkjent – ikke godkjent
Refleksjonsnotater Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 100% fremmøte på samlingene. Én dags fravær godkjennes ved legeerklæring mot at studenten skriver en 3-siders kompensasjonsoppgave
 • Tre refleksjonsnotater eller læringslogger

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3034
 • Tidligere år og semester for dette emnet