høst 2022
PED-3056 Utvikling og relasjoner - 10 stp

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemnestudenter 1.juni

Søknadskode: 9371. I merknadsfeltet du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. 


Emnetype

Obligatorisk emne master i pedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Jf. opptakskrav til studieprogram master i pedagogikk.

Innhold

Emnet gir en fordypning i spørsmål knyttet til utvikling, læring, motivasjon og selvoppfatning knyttet til utdanning, arbeid og fritid. Temaene drøftes i lys av utvalgte teorier og relevant forskning. Emnet sikter mot å gi studentene et teoretisk grunnlag for å tematisere utvikling og læring med utgangspunkt i biologiske, psykologiske og sosiale perspektiver.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har avansert kunnskap om: 

 • hvordan selvoppfatning, læring og utvikling påvirkes av oppvekstbetingelsene.
 • betydningen av sosial klasse og kulturforskjeller for pedagogisk virksomhet
 • hvordan felleskap og utenforskap oppstår og vedlikeholdes i og utenfor institusjoner

Ferdigheter

Studenten skal:

 • anvende teori og empiriske studier for å analysere hvilken betydning skole og utdanning har for barn og unges sosialisering og oppvekst
 • kunne reflektere i forhold til egne holdninger og atferd
 • engasjere seg og kommentere medstudenters tekster og/eller fremlegg på en konstruktiv måte

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • drøfte og analysere oppvekst - og utdanningsspørsmål i lys av relevant teori og empiri.
 • anvende pedagogisk-sosiologiske teorier og begreper i skriftlig og muntlig fremstilling

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er campusbasert og har 20 timer forelesninger og 20 timer seminar- undervisning. I tillegg til forelesninger benyttes casestudier og andre studentaktive arbeidsformer som forutsetter deltakelse på forelesninger og seminarer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 14.11.2022 13:00 (Innlevering) 1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Muntlig fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Diskusjon om fremlegg Godkjent – ikke godkjent
Avisinnlegg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Skriftlig fremlegg over oppgitt emne - lengde 2000-2500 ord. Fremlegget leveres innen oppgitt frist.
 • Studenten presenterer sitt skriftlige arbeid muntlig i form av et faglig fremlegg for medstudenter med påfølgende diskusjon og respons.
 • Delta i diskusjon og gi respons på medstudenters faglige fremlegg.
 • Ferdigstille et innlegg til avis eller nettsted relatert til emnets tematikk, der studenten kommenterer en dagsaktuell sak eller hendelse. Lengde minimum 200 ord.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3056
 • Tidligere år og semester for dette emnet