høst 2022
PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp

Innhold

Undervisningen i naturfagdidaktikk organiseres rundt disse hovedtemaene:

 • Planlegging og tilrettelegging av undervisning og læring
 • Naturfagenes egenart og det allmenndannende perspektivet
 • Praktisk arbeid i naturfagene (ekskursjoner, laboratoriearbeid og andre elevaktive arbeidsmåter); formål og utbytte
 • Elevenes bakgrunn (alternative forestillinger, læreforutsetninger, likestillingsperspektivet og kulturelt mangfold)
 • Elevvurdering

Alle hovedtemaene blir gjennomgått i PFF-2022. I PFF-2023 utdypes teamene med eksempler fra programfagene biologi og kjemi.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • fagets egenart (forskerspiren), plass i skolen og det allmenndannende perspektiv
 • læreplanen i naturfag, læreplanen i naturfag samisk og læreplanene i programfagene
 • forskjellige tilnærminger til begrepslæring i naturfag
 • repertoar av praktiske aktiviteter og læringsutbyttet av disse
 • alternative forestillinger i naturfag
 • begrepene underveis- og sluttvurdering i naturfag

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning basert på de gjeldende læreplaner
 • bruke et utvalg av varierte og relevante metoder i undervisningen
 • implementere grunnleggende ferdigheter i naturfagundervisning
 • rette prøver og gi faglige begrunnelser for karakterer
 • utvikle forskjellige oppgavetyper (åpne og lukkede oppgaver, multiple choice)
 • orientere seg i faglitteratur som utgangspunkt for utvikling av egen praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det legges opp til et bredt undervisningsrepertoar med forelesninger, studentpresentasjoner, diskusjoner (individuelt og i grupper), utprøving av ulike arbeidsmåter, undervisningsmetoder og organiseringsformer; laboratoriearbeid, ekskursjoner og annet praktisk arbeid.

Forelesning og seminar: 20 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 12.12.2022 09:00 6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Frammøte undervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 80% fremmøte på all undervisning
 • Presentasjon av deler av et undervisningopplegg for medstudenter

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PFF-2022
 • Tidligere år og semester for dette emnet