høst 2022
PFF-3101 Matematikkdidaktikk - Teori og metode - 10 stp

Sist endret: 30.09.2022

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på Lektorutdanning for trinn 8-13 med realfag i fagkretsen og matematikk som fag 1. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er lagt til 5. studieår og det forutsettes at studenten har tatt alle profesjonsfagsemnene, samt 60 studiepoeng matematikk.

Innhold

I dette emnet vil følgende tema vektlegges: matematisk tenkning og resonnering, forskjellige syn på hva matematikk er; samt matematikkdidaktiske modeller for undervisning og læring i matematikk, og metode og metodologi i matematikkdidaktisk forsking.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten skal ha inngående kunnskap om

 • forskjellige syn på hva matematikk er og hvorfor det er en viktig del av menneskets kulturhistorie.
 • hvordan matematisk tenkning og praksis er sentrale deler av matematikkfaget, gjennom bl.a. hypotetisering, argumentasjon, problemløsning og kreativitet.
 • sentrale matematikkdidaktiske teorier, fra overbyggende lærings- og kunnskapsteorier, til teorier som beskriver og forklarer forholdet mellom undervisning og læring i matematikk.
 • forskningsdesign som ofte benyttes innen matematikkdidaktisk forskning og hvorfor de ofte benyttes.
 • sentrale metoder i matematikkdidaktisk forskning for datainnsamling og dataanalyse, og hvordan dette påvirker den type kunnskap som frembringes.

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • gjennomføre en epistemologisk og didaktisk analyse av et aktuelt og relevant matematisk innhold.
 • formulere en presis, avgrenset og matematikkdidaktisk relevant problemstilling, og utvikle en velbegrunnet begrepsanalytisk modell ut fra problemstillingen og matematikkdidaktisk kunnskap.
 • konkretisere en begrepsanalytisk modell til hensiktsmessige matematikkdidaktiske forskningsmetoder for å samle inn og analysere data.

Kompetanse

Studenten skal

 • kunne bruke matematikkdidaktisk teori, metoder og modeller i eget arbeid med master i matematikkdidaktikk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og læringsformer. Individuelt arbeid, gruppearbeid og eventuelt tverrfaglig samarbeid rundt matematikkopplæring er sentrale arbeidsformer, foruten forelesning og seminar. En viktig arbeidsform er at studentene presenterer pensum for hverandre og deltar i diskusjoner.

Emnet blir evaluert muntlig eller skriftlig minimum en gang hvert tredje år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Innlevering: 29.11.2022 kl. 13:00 2 Uker A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
Essay Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

 • 70% deltagelse på undervisning
 • Én individuell refleksjonstekst

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F/ ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Arbeidet kan framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-3101
 • Tidligere år og semester for dette emnet