høst 2022
PFF-5012 Profesjonsfag del 2- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag - 30 stp

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5010 Profesjonsfag del 1- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag, PFF-5011 Praksis del 1 - Praktisk- pedagogisk utdanning- for yrkesfag

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PFF-5012F Profesjonsfag del 2- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag 30 stp

Innhold

Emnet består av pedagogikk og yrkesdidaktikk.

Læringsaktivitetens intensjon er at studentene skal kvalifisere seg til å ivareta et lokalt, regionalt og globalt perspektiv i undervisning og læring og å bruke lokalsamfunnet som læringsarena i sitt eget yrkesfag.

I det faglige innholdet  vektlegges dagens kulturelle mangfold og hvordan dette kan imøtekommes i skolen. Samiske elevers rett til opplæring og deres særlige forutsetninger vil bli vektlagt. Kulturelt mangfold inngår i et helhetsperspektiv på variert og tilpasset opplæring som også inkluderer elevens individuelle læreforutsetninger.

Gjennom møtet med forskningsbasert undervisning og læringsaktivitet skal studentene utvikle evnen til kritisk refleksjon og ta i bruk ny kunnskap for å utvikle den pedagogiske og yrkesdidaktiske virksomheten i opplæringen.

PPU Y-studenten skal gjennom pedagogisk og yrkesdidaktisk teori få praktisk erfaring med å planlegge, organisere, gjennomføre og vurdere et tverrfaglig pedagogisk og yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt i tilknytting til den praktiske opplæringen.

Studiet vektlegger kunnskap om skolen som institusjon og organisasjon, samt hvordan den kan utvikles.

Sammenhengen mellom skolens overordnete mandat og dens organisatoriske utforminger er et viktig tema. Studiet vil legge særlig vekt på den kulturelle siden av skolen som organisasjon og på lærersamarbeid innafor og på tvers av fagene.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse

Studenten har kunnskap om:

 • yrkesfagopplæringen og yrkesutøvelsens historiske, aktuelle og framtidige rolle som samfunnsinstitusjon og kulturbærer
 • yrkespedagogikk og yrkesdidaktiske arbeidsmetoder/ verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen, og kan vurdere behov for HMS-tiltak
 • nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor det yrkespedagogiske og det yrkesfaglige området, og kan oppdatere sine kunnskaper innenfor fagområdet
 • skolen som organisasjon; lovverk, forskrifter, ledelse, ansvar, organisasjonskultur og skolens samspill med omgivelsene
 • skole- og hjemsamarbeid
 • ulike typer utviklingsarbeid i skole- lærebedrift
 • entreprenørskap og ungdomsbedrift
 • yrkesretting av fellesfagene og allmennretting av yrkesfagene
 • det samiske, det flerkulturelle og det internasjonale perspektivet i skolen og andre læringsarenaer
 • likestillings- og kjønnsperspektivet i skole og arbeidsliv

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8-13.trinn)
 • beherske relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • bruke og henvise til relevante forskningsresultater for å treffe begrunnede valg og gjennomføre systematisk yrkesfaglig og pedagogisk utviklingsarbeid
 • anvende det handlingsrommet læreplanverket gir for tverrfaglig og flerfaglig opplæring
 • arbeide med tverrfaglige og flerfaglige problemstillinger og arbeidsmåter i yrkesfagopplæringen
 • utvikle sine faglige/yrkesfaglige, pedagogiske, yrkesdidaktiske og digitale (teknologiske) ferdigheter i tråd med skolens og samfunnets behov

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • sette yrkesfagopplæringen i et institusjonelt, lokalt, samfunnsmessig kulturelt og internasjonalt perspektiv
 • identifisere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • iverksette og delta i endrings- og utviklingsarbeid, og bidra i videreutviklingen av skolen som lærende organisasjon
 • legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • bidra til utvikling av god praksis gjennom å identifisere fellestrekk og ulikheter mellom de ulike yrkene innenfor eget programområde, samt  å kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
 • bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

PPU-studiet forutsetter en studentaktiv læringsform. Det betyr at studentene må være aktive i egen læreprosess og i sin søken etter relevant fag/lærestoff fra ulike kilder. Undervisnings- og arbeidsformer skal involvere studentene i vitenskapelige arbeidsformer, kritisk tenkning og forskningsbasert kunnskap.

Studiet er samlingsbasert med 6 samlinger à 3 dager. Studentene skal forberede seg til samlingene ved å lese teori/lytte til nettforelesninger, forberede muntlige innlegg og skrive og sende inn utkast til tekster, se arbeidskravene nedenfor. Arbeidet vil skje både individuelt og i grupper via studiets læringsplattform.

Samlingene organiseres med forelesninger, individuelle studier og læring i grupper med konkrete oppgaver.  Studentene skal legge fram muntlige presentasjoner og tekster i grupper og gi hverandre respons.

Studentene skal gjennomføre undervisningssekvenser for medstudenter og gi respons til hverandre på disse. Det vil også kunne inngå videoopptak av slike undervisningssekvenser med etterfølgende respons.

Det legges generelt opp til et bredt undervisningsrepertoar ved hjelp av digitale verktøy på samlingene og som forberedelse til samlingene.

Se egen emneplan om praksisopplæringen.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
  
Oppgave 18.11.2022 13:00 1/2 1 Semester A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/2 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
Forberedt en muntlig presentasjon med utgangspunkt i egne tekstutkast, teori, caser og annet til hver samling Godkjent – ikke godkjent
Lagt fram 5 skriftlige tekstutkast derav to gruppebaserte arbeid herunder også utkast til rapport for utviklingsprosjekt Godkjent – ikke godkjent
Gitt muntlig respons på medstudenters presentasjoner Godkjent – ikke godkjent
Veiledningsdokument fra praksis, med egenrefleksjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • deltatt aktivt på all undervisning, individuelt og i gruppe, 80% deltakelse
 • forberedt en muntlig presentasjon med utgangspunkt i egne tekstutkast, teori, caser og annet til hver samling
 • lagt fram totalt 5 skriftlige og sammensatte tekstutkast, herunder også utkast til rapport for utviklingsprosjektet til hver samling.
 • gitt muntlig respons på medstudenters presentasjoner
 • utvikle et veiledningsdokument fra praksis, med egenrefleksjon som tar utgangspunkt i veiledningssamtaler i praksis og studier.

Mer info om vurderingsform oppgave

En tekst som integrerer pedagogikk og yrkesdidaktikk, og beskriver et undervisningsopplegg og ledelse av læringsprosesser. Oppgaven bygger på et gjennomført utviklingsprosjekt med innsamlet datamateriale. Tema godkjennes av faglærer. Tekstens omgang er på 4000-5000 ord.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

For å få gå opp til muntlig eksamen, må den skriftlige innleveringen være bestått.

 • Muntlig presentasjon av sentrale element i utviklingsprosjektet. Tidsramme 15 minutter.
 • Individuell muntlig eksaminasjon med utgangspunkt i utviklingsprosjektet og pensum. Tidsramme 30 minutter.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Semesteroppgaven kan legges frem for ny sensur i bearbeidet form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Alta |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: PFF-5012
 • Tidligere år og semester for dette emnet