høst 2022
PRO-2611 Prosessteknikk - 5 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet inngår som obligatorisk emne i studieprogrammene Bachelor i prosessteknologi, studieretning gassteknologi (ordinær og y-vei) og Bachelor i automasjon (ordinær). Emnet undervises hvert høstsemester.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PRO-2605 Prosessteknikk 5 stp

Innhold

Prosessapparatur:

 • Prosessapparatur som rør, pumper, kompressorer, tanker, ventiler, filter, varmevekslere, hydrauliske anlegg, rektifikasjonskolonner. 

Prosessteknikk:

 • Termiske og mekaniske separasjonsmetoder som brukes i industri.

Lover og forskrifter:

 • Aktuelle norske og internasjonale standarder, lover og forskrifter for gassprosessutstyr og anlegg. 

Skjemateknikk:

 • Prosessflytskjema (PFD) og rør- og instrumentdiagram (P&ID). 

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse:

 • Kjenner oppbygning av prosessanlegg, og tilegner seg viktig basiskunnskap om ulike prosesser og prosessapparatur.
 • Kjenner til enkelte elementer i drift og vedlikehold av et prosessanlegg. 

Ferdigheter: 

 • Kjennskap til apparatur som blir brukt til mekanisk og termisk separasjon, og vil kunne gjøre enkle beregninger av rektifikasjonskolonner. 
 • Kunne utarbeide skjema for prosessflytskjemaer (PFD) og rør-instrument-diagram (P&ID).
 • Kan tegne prosesstegninger med DAK (data-assistert kontruksjon) programvare

Kompetanse: 

 • Kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til sine medstudenter både alene og i gruppe.
 • Har en begynnende prosessforståelse. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppeoppgaver og laboratorieøvinger.

Undervisnings- og eksamensspråk: Engelsk og norsk.


Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

There are no academic prerequisites to add this module in your Learning Agreement. Nevertheless, please see recommended prerequisites.

Bachelor Level

Do you have questions about this module?  Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412.

There are no restrictions on the number of inbound students on exchange.

Deadline: 15th April


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 16.12.2022 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvinger Godkjent – ikke godkjent
Oblig En individuell tegneoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 6 av 7 øvinger
 • En individuell tegneoppgave

Kontinuasjonseksamen

Det gis rett til kontinuasjon
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PRO-2611
 • Tidligere år og semester for dette emnet