høst 2022
PSY-1702 Vitenskapelig formidling - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett Profesjonsstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1511 Statistics and method I, PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I, PSY-2552 Kognitiv nevrovitenskap

Innhold

Emnet fokuserer på vitenskapelig artikkelskriving. Studenten(e) skal utforme en forskningsrapport basert på reelle forskningsdata. Data skal allerede foreligge fra prosjektarbeid PSY-2552, Kognitiv nevropsykologi og/eller PSY-1703, Læringspsykologi. I særskilte tilfeller kan en forskningsrapport basert på data fra andre prosjekter godkjennes.

I emnet inngår en innføring i litteratursøk i regi av Universitetsbiblioteket.

Rapporten skal demonstrere at studenten(e) behersker det empiriske artikkelformatet. Det er utarbeidet egne retningslinjer for forskningsrapporten.

Rapporten utformes på norsk eller engelsk.

I arbeidet med forskningsrapporten skal studenten ha tilknyttet en veileder; det er ikke anledning til å levere en forskningsrapport uten veiledning.


Hva lærer du

Kunnskaper:

  • Kunnskaper om formelle krav til empiriske artikler utformet iht APA-standarden, spesielt artikkelens struktur, overskrifter og referanseteknikk

Ferdigheter:

  • Kan utføre kildesøk i fagområdespesifikke databaser ved hjelp av kontrollert søkevokabular, operatorer og søkehistorier.
  • Kunne utforme en empirisk rapport basert på egne data ut fra APA-standarden i et klart, argumenterende språk
  • Kunne integrere egne empiriske resultater i etablert kunnskap på et forskningsfelt

Generell kompetanse:

Forståelse av hvordan kunnskap på et felt etableres og vurderes, og hvordan egne data kan bidra til denne kunnskapsbasen


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen i dette emnet gis i en-to fellesforelesninger, ellers i form av veiledning. Kunnskaper om forskningstema og problemstillinger, samt data, skal foreligge fra prosjektarbeid på PSY-2552, Kognitiv nevropsykologi og/eller PSY-1703, Læringspsykologi. Veileder vil normalt være den som ledet prosjektarbeidet på disse emnene. Emneansvarlig på formidlingskurset (dette emnet) vil være behjelpelig med råd og veiledning knyttet til utforming av rapporten.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Innlevering: 09.12.2022 kl. 13:00 A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Rapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F tilbys det kontinuasjonseksamen i påfølgende semester.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: PSY-1702
  • Tidligere år og semester for dette emnet