høst 2022
REL-1000 Innføring i religionsvitenskap - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i religionsvitenskap og teologi, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne og inngå i andre studieprogrammer. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

REL-1030 Innføring i kristendom 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i utvalgte religioners roller i Norge, Sápmi og internasjonalt, med vekt på deres praksiser, institusjoner, maktforhold, mangfold og historier. Kristendom, islam, buddhisme og urfolks egne tradisjoner får særlig oppmerksomhet. Religionsvitenskapelige begreper, kildekritiske spørsmål og historisk-kritisk metode presenteres gjennomgående i emnet. I tillegg læres formelle krav til akademiske diskusjoner og tekster, som saklighet og bruk av kilder og referanser.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har grunnleggende kunnskap om:

 • utvalgte religioners roller i Norge, Sápmi og internasjonalt, med vekt på deres praksiser, institusjoner, maktforhold, mangfold og historier
 • sentrale begreper, spørsmål og metoder i religionsvitenskapen
 • hvordan kilder og referanser blir brukt i akademiske sammenhenger
 • krav til akademiske diskusjoner og tekster 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • tilegne seg og saklig gjengi fagkunnskap om utvalgte religioner
 • gjøre rede for sentrale begreper, spørsmål og metoder i religionsvitenskapen
 • skrive saklige sammendrag av fagtekster med korrekte referanser

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er normalt norsk. Enkelte av forelesningene kan bli gitt på andre skandinaviske språk eller engelsk.

Eksamensspråket er normalt norsk, men det kan også gis anledning til å gjennomføre eksamen på andre skandinaviske språk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av ca. 24 timer forelesning. Det forutsettes aktiv studentdeltakelse. Studentene oppfordres dessuten til egenaktivitet, og vil få hjelp til etablering av kollokviegrupper. 

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer hvert år.


Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 21.11.2022 09:00 6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig sammendrag av deler av pensum 1 Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig sammendrag av deler av pensum 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskravet er å skrive sammendrag av to utvalgte deler av pensum. Hvert sammendrag skal være på cirka 1000 ord. For å få godkjent arbeidskravet må grunnleggende krav til akademiske tekster være oppfylt, som saklighet og korrekt bruk av referanser. Oppgavene blir nærmere spesifisert av faglærer.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REL-1000
 • Tidligere år og semester for dette emnet