høst 2022
SAM-3011 Samisk språkhistorie - 10 stp

Sist endret: 21.07.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Mastergraden i nordsamisk som morsmål og kan tas som enkeltemne så fremt studenten fyller opptakskravene til master i nordsamisk som morsmål.

Opptakskrav

Bachelorgrad, eller tilsvarende utdanning, med fordypning (80 stp) i samisk som morsmål. Av de 80 stp må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C (2,5) eller bedre i disse emnene.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet gir en fordypning i språkets utvikling fra uralsk (finsk-ugrisk) urspråk til dagens ulike samiske språk og dialekter samt en fordypende studie av særtrekkene i de samiske språkene og dialektene. I emnet studeres også eldre samiske tekster.

Anbefalte forkunnskaper

SAM-1011 Samisk språkvitenskap: Nordsamisk dialektologi, SAM-2010 Samisk språkvitenskap: Lule- og sørsamisk språk i komparativt perspektiv, SAM-2011 Samisk språkvitenskap: Samisk språkhistorie

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten kan:

 • god kunnskap om samisk språkhistorie og de viktigste særtrekkene ved de samiske dialektene og språkene
 • kunnskap om eldre samiske tekster

Ferdigheter

Studenten kan:

 • redegjøre for de viktigste forskjellene mellom de ulike samiske dialektene/språk, også i et historisk perspektiv
 • lese og tolke samiske tekster
 • gjøre en selvstendig komparativ analyse av ulike samiske tekster  

Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 5 Timer A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering Godkjent – ikke godkjent
Muntlig fremføring Godkjent – ikke godkjent
Muntlig framføring Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

 • 2 obligatoriske skriftlige øvelser
 • 2 muntlige fremføringer av temaer innen fagpensumet

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-3011