høst 2022
SAM-3090 Spesialemne i samisk språkvitenskap - 10 stp

Sist endret: 21.07.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsstudium i nordsamisk som morsmål.

Innhold

Studenten skal sette seg inn i et selvvalgt emne innenfor samisk språk, med et pensum som skal utgjøre en tematisk enhet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • skaffet seg faglig fordypning og fått teoretisk innsyn i et avgrenset språkvitenskapelig emne
 • fått bedre faglig grunnlag for arbeidet med mastergradsoppgaven

Ferdigheter

Du kan:

 • finne fram til relevant faglitteratur om et avgrenset språkvitenskapelig emne 
 • arbeide selvstendig med en språkvitenskapelig problemstilling

Undervisnings- og eksamensspråk

Veiledning gis på norsk eller samisk. Eksamen besvares på samisk.

Undervisning

Emnet kan legges opp som selvstudium. En kan også følge undervisningen i et emne som blir tilbudt på mastergradsnivå eller andre aktuelle undervisningstilbud som blir gitt i løpet av studietiden.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 1 Semester A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Pensumliste Godkjent – ikke godkjent
Presentasjon Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

 • Pensumliste skal utarbeides i samarbeid med faglærer innen 15 september/1 februar. Studenten tar selv kontakt med faglærer.
 • Presentering av pågående arbeid med semesteroppgaven på et seminar.


Mer info om vurderingsform oppgave

 • En semesteroppgave på 10-12 sider, med tema valgt i samarbeid med faglærer 
 • Pensumlisten skal legges ved semesteroppgaven på et seminar

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-3090