høst 2022
SIK-2508 Farlig gods og farlige stoffer (HAZMAT) - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIB2006 Farlig gods og farlige stoffer (HAZMAT) 10 stp

Innhold

 • farlige stoffer: definisjoner og klassifisering
 • veitransport - ADR
 • annen transport
 • nasjonale og internasjonale forskrifter og avtaler (Klif, DSB, EØS og utenfor EØS) inklusiv utviklingsretninger
 • regelverk angående eksplosive stoffer
 • sikkerhet på oljeinstallasjoner - nasjonal og internasjonal beredskap

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten skal etter endt studium ha kunnskaper om håndtering av farlig gods (Hazmat), kjennskap til offentlige myndigheters politiske prioriteringer, foruten forståelse og kunnskap om myndighetenes arbeid med beredskap og miljøovervåking.

 • farlig gods: ulike klassers egenskaper og farepotensialer - transport, lagring og bruk
 • regelverk og regelverksutvikling for området farlig gods og farlige stoffer
 • nasjonalt og internasjonalt regelverk og avtaler for flytting av farlige stoffer
 • organisering av beredskap nasjonalt og internasjonalt innenfor fagområdet

Ferdigheter:

 • anvende relatert terminologi, samt finne relevant informasjon
 • kunne vurdere og henvise til informasjon og faglige instanser innen fagområdet
 • finne frem til nasjonalt lov- og regelverk
 • kunne ulike funksjoner innenfor fagområdet, både i forbindelse med utarbeidelse av beredskapsplaner, samt faglig rådgivning og tilsyn

Kompetanse:

 • kjennskap til lover og regelverk innenfor fagområdet
 • forståelse for oppbygging av nasjonal og internasjonal beredskap innenfor fagområdet
 • grunnleggende kompetanse for sikkerhetsvurdering i håndtering av farlig gods og farlige stoffer
 • kompetanse innen ADR/RID (internasjonalt regelverk som regulerer transport av farlig gods på jernbane og vei)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, gjesteforelesninger og gruppearbeid.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 28.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 05.12.2022 kl. 13:00
7 Dager A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Inntil to obligatoriske oppgaver. 

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2508
 • Tidligere år og semester for dette emnet