høst 2022
SOK-1004 Økonomiske emner og programmering - 15 stp

Sist endret: 30.06.2022

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SOK-0001 Økonomi og politikk 5 stp

Innhold

Emnet gir en presentasjon av de store spørsmålene i samfunnsøkonomi, en introduksjon i programmering og databehandling, og en innføring i grunnleggende vitenskapsteori og etikk.

Både sosiale og økonomiske problemstillinger introduseres og analyseres ved hjelp av programmeringsspråket R. Studenter vil få en innføring i hvordan man samler inn og behandler aktuelle datasett for å belyse relevante temaer fra samfunnsdebatten. Emnet gir et innblikk i tema og metoder som vil bli diskutert i senere økonomikurs. Det legges også vekt på å forstå hvordan samfunnsøkonomer tenker, argumenterer, og hvordan funn fra økonomiske analyser presenteres for ulike grupper i samfunnet.

Emnet er examen facultatum for studenter på bachelorgraden i samfunnsøkonomi og datavitenskap.


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

 • har oversikt over sentrale utviklingstrekk i verdensøkonomien, herunder forhold som produksjon, gjeld, priser, valuta, forventet levealder, arbeidsmarkedet og klimaendringer
 • kjennskap til klassiske problemstillinger i økonomifaget, som nivået og fordeling av inntekt og formue, vekst i samlet verdiskapning, ressursutnyttelse, gevinster fra handel og velferd
 • oversikt om sentrale emner i vitenskapsteorien med anvendelse i økonomifaget, med fokus på hypotesedannelse, kausal inferens og sannsynlighet
 • grunnleggende kunnskap om koding i R og evner å gjennomføre deskriptive analyser av data
 • kunnskap om hvordan økonomiske data kan innhentes og bearbeides til å belyse aktuelle problemstillinger
 • kunnskap om hvordan filer med kode benyttes i et versjonskontrollsystem ved bruk av Git

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke R til å bearbeide og presentere data og økonomiske modeller for å belyse et tema, samt lage relevante presentasjoner av resultater og funn
 • behersker de matematiske teknikkene som benyttes til deskriptiv statistikk
 • kan drøfte sentrale spørsmål i samfunnsøkonomien med henvisning til moderne vitenskapelig praksis og grunnleggende økonomisk teori 

 Generell Kompetanse

Kandidaten:

 • kan anvende grunnleggende økonomisk teori til å resonnere rundt sentrale økonomiske spørsmål 
 • har evne til å formidle samfunnsøkonomiske sammenhenger grafisk, muntlig og i ulike skriftlige former (som: blogg, kronikk og akademisk artikkel)
 • har evne til å finne, innhente og presentere data og økonomiske modeller til å belyse en problemstilling ved hjelp av programmering i R

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset vil i stor grad benytte «omvendt klasserom», altså at forelesninger i hovedsak gis som videoforelesninger. Videoforelesningene vil både være lokalt produsert og fra DataCamp (www.datacamp.com).

Undervisningsressurser fra DataCamp vil bli brukt i utstrakt grad i begynnelsen av kurset til å lære grunnleggende programmering i R

Klasseromsundervisningen vil brukes til å arbeide med problemstillinger og gjennomgang av disse.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering
Innlevering: 09.12.2022 kl. 13:00
A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Vitenskapsteori Godkjent – ikke godkjent
Informasjonskompetanse (Ikomp) Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 3 - Koding (R) Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 4 - Koding (R) Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 5 - Koding (R) Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 6 - Koding (R) Godkjent – ikke godkjent

Mer info om arbeidskrav

For å få mappen evaluert må studenter bestå seks arbeidskrav, én i informasjonskompetanse, og én i vitenskapsteori og fire i koding (R). Arbeidskravet i informasjonskompetanse er knyttet til et online kurs, og må gjøres individuelt. De øvrige oppgavene kan skrives individuelt eller i grupper på maksimum 3 studenter.

Kurset i infomasjonskompetanse har som hensikt å gjøre deg godt rustet til å møte universiteters og høyskolers krav og forventninger om læring og akademisk redelighet. I tillegg vil du kunne skaffe deg ferdigheter som ofte blir sett på som attraktive av arbeidsgivere, for eksempel å raskt skaffe og tilegne seg nødvendig informasjon, samt kunne vurdere informasjonens kvalitet etter relevans og behov. 


Mer info om mappevurdering

Studenter leverer en mappe som teller 100% mot sluttkarakteren på kurset (A-F). Mappen består av to deler: (1) en skriftlig innlevering, og (2) en prosjektoppgave.

Kontinuasjonseksamen

Det er arrangeres ikke kontinuasjonseksamen på emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SOK-1004