høst 2022
STV-3045 Lokalstyret: verdier, utfordringer og endringer - 10 stp

Sist endret: 30.09.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan inngå som et valgfritt emne for studenter på mastergradsprogrammene i statsvitenskap og organisasjon og ledelse, men vil også være av interesse for studenter på andre mastergradsprogrammer. Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad og faglig fordypning:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

Graden må ha en faglig fordypning på minimum 90 studiepoeng innenfor statsvitenskap. Fordypningen må inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbygningsnivå) eller tilsvarende. Se bachelorprogram i statsvitenskap.

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre:

Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå


Innhold

Emnet gir dybdekunnskap om demokrativerdien, effektivitetsverdien, frihetsverdien og andre verdier som er knyttet til lokalstyret. Det ser disse verdiene i forhold til historie, status, utfordringer, reformer og sentrale endringstrender knyttet til lokalstyret i dag. Emnet setter fokus på implikasjoner av reformer/endringstrender på lokalstyrets verdier.

 

Emnet gir:

 • Kunnskap om lokale og nasjonale verdier og hensyn
 • Innsikt i utvalgte reformer og endringstrender (så som kommunestrukturreformen, samarbeidsløsninger, eksternalisering av oppgaveløsning, kommunal selskapsstyring)
 • Kunnskap om de små nordnorske kommunenes særlige utfordringer

Emnet drøfter:

 • Verdigrunnlag og motivasjon i lokale, nasjonale og overnasjonale strategier i utvalgte sentrale reformer og endringer
 • Konsekvenser av lokale, nasjonale og overnasjonale strategier
 • Verdier i lokalstyrets tilpasninger, strategier og prosesser

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har:

 • Avansert  kunnskap om lokalstyrets verdigrunnlag
 • Kunnskap om lokalstyrets hovedutfordringer i små og store kommuner
 • Dybdekunnskap om grunnlag for utvalgte sentrale reformer og
 • Dybdekunnskap om utvalgte endringstrender og tilpasningsstrategier 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Drøfte observerte prosesser og konsekvenser med hensyn til lokalstyrets verdigrunnlag
 • Anvende kunnskap på området innenfor andre debatter enn de som er forelest over
 • Analysere problemstillinger på feltet med utgangspunkt i lokalstyrets historie, egenart, størrelse og plass i samfunnet
 • Analysere eksisterende verdier i lokalstyrets reformer og endringstrender, Kan arbeide selvstendig med metodisk og teoretisk problemløsning
 • Forholde seg kritisk til ulike informasjonskanaler, samt gjøre bruk av dem
 • Formulere faglige problemstillinger og resonnementer
 • Presentere en sentral endring/reform og dens sentrale problemstillinger. Dette tilknyttes lokalstyrets verdigrunnlag
 • Gjennomføre et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

 

Kompetanse

 • Kan analysere relevante faglige og forskningsetiske problemstillinger
 • Kan anvende sine kunnskaper på nye områder
 • Kan formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • Kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis en forelesningsrekke med 20 timer forelesninger. Innbakt i denne er studentpresentasjoner (arbeidskrav) der studenter presenterer en sentral endring/reform og dens sentrale problemstillinger. Dette tilknyttes lokalstyrets verdigrunnlag. Denne presentasjonen skal være på 15 minutt med påfølgende diskusjon.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 11.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 25.11.2022 kl. 13:00
2 Uker A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Presentasjon Godkjent – ikke godkjent

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-3045
 • Tidligere år og semester for dette emnet