høst 2022
STV-3057 Organisatorisk omdømme og strategisk kommunikasjon - 10 stp

Sist endret: 26.10.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet tilbys som valgemne i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

For opptak til emnet gjelder følgende opptakskrav:

Bachelorgrad og faglig fordypning:

Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning.

 

I bachelorgraden eller tilsvarende kreves det at følgende fordypning inngår:

-       2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, økonomi- og administrasjonsfag eller statsvitenskap.  Studenter med annen relevant grad kan vurderes for opptak

-       minst 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag

-       minst 30 studiepoeng på 2000-nivå (påbyggingsnivå)

 

Gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre: Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget (hele graden/180 studiepoeng). Emner med vurderingsuttrykk «bestått» blir ikke inkludert i beregningen. Studenter fra andre læresteder søker opptak på et tilsvarende grunnlag.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STV-6310 Masteremne i merkevarebygging 10 stp
STV-6313 Merkevarebygging og omdømme 7 stp

Innhold

Omdømme, omdømmehåndtering, herunder strategisk kommunikasjon, er en av samtidens mest dominerende organisasjonstrender både blant offentlige og private organisasjoner. Mens omdømme refererer til den samlede vurderingen av organisasjonen som gjøres av ulike interessenter, refererer omdømmehåndtering til hvordan organisasjoner aktivt forvalter sitt omdømme. Strategisk kommunikasjon viser på sin side til at man inntar en ledelsesstyrt og planmessig tilnærming til virksomhetens samlede kommunikasjon. Med bakgrunn i et organisasjonsfaglig ståsted belyses bakgrunn, innhold og betingelser for fremveksten og spredningen av denne trenden.

 

Følgende delemner belyses:

 • Omdømmefagets historikk og nøkkelbegreper
 • Tilnærminger til organisatorisk identitet: organisasjonsfaglig og bedriftsøkonomisk  
 • Omdømmemålinger som drivere for omdømme
 • Verbale og visuelle virkemidler i organisatorisk omdømmehåndtering: logoer, farger, storytelling, verdier, slagord, visjoner
 • Offentlig sektor og omdømmetrenden: muligheter og utfordringer
 • Omdømme og samfunnsansvar (Corporate social responsibility)
 • Strategisk kommunikasjon og, fremveksten av kommunikasjonsprofesjonen
 • Trusler mot identitet og omdømme, og strategier for omdømmeforsvar

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • tilnærminger til omdømme og identitet, samt inngående kunnskap om forutsetninger og konsekvenser av ulike identitetsforståelser
 • ideer som kan forstås i lys av den overordnede omdømmetrenden, herunder spesialisert innsikt i: omdømmebegrepet, strategisk kommunikasjon, CSR, verbale og visuelle identitetsuttrykk samt fasene i omdømmeprosessen
 • strategier for omdømmeforsvar, og kan drøfte deres relevans i ulike situasjoner
 • empiriske studier av omdømmetrendens utbredelse og spredning spesielt i offentlige organisasjoner.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende teorier om identitet og omdømmeforsvar i egne analyser og identifisere mulige tiltak med bakgrunn i disse
 • peke på betingelser for og konsekvenser av ulike virkemidler i omdømmehåndteringen på bakgrunn av egne analyser
 • analysere eksisterende teorier og metoder innen organisatorisk omdømme og skaffe seg oppdatert og spesialisert kunnskap i fagets deltema

Kompetanse

Studenten kan:

 • foreta en kritisk vurdering av omdømmetiltak, virkemidler og målinger
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye prosjekter og bidra til større bevissthet om omdømmeprosjekters mulige effekter eksternt og internt
 • formidle fagets teorier og problemstillinger, samt delta i diskusjoner på bakgrunn av egen og andres forskning

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å få avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis totalt 20 timer undervisning. Undervisningen vil bestå av; forelesninger, diskusjoner i plenum og egenaktiviteter samt noe bruk av film og eksempler fra organisasjoners egenpresentasjoner på nett.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 17.10.2022 kl. 09:00
Innlevering: 31.10.2022 kl. 13:00
14 Dager A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STV-3057
 • Tidligere år og semester for dette emnet