høst 2022
SYP-3501 Spesialsykepleierens funksjons- og ansvarsområder ABIO - 5 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for M-SYKEPL master i sykepleie studieretningene anestesi- barne-, intensiv- og operasjonssykepleie

Mulighet for å ta som valgfritt emne på M-SYKEPL studieretning kreftsykepleie

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet gir deg kunnskap om hvordan faglige, etiske, politiske, økonomiske, juridiske og kulturelle føringer påvirker spesialsykepleierens ansvar og funksjonsområde.  Følgende tema belyses:

 • sykepleiefaglig samarbeid
 • sykepleiefaglig ledelse og helsepolitikk
 • kulturforståelse og -kompetanse
 • arbeidsmiljø

pasientsikkerhet


Hva lærer du

Ved fullført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Avansert kunnskap om tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid
 • Inngående kunnskap om spesialavdelingenes arbeidsmiljø og belastninger
 • Inngående kunnskap om helsepolitiske føringer som påvirker primær- og spesialisthelsetjenesten

Ferdigheter

 • Anvender avansert kunnskap om sitt fagområde, leder eget fag og arbeider kunnskapsbasert i tverrprofesjonelle team
 • Anvender kunnskap om rammefaktorers påvirkning av utøvelse av spesialsykepleie
 • Kan drøfte pasientforløp i en kulturell og sosial kontekst sett fra pasient og pårørendes perspektiv
 • Kan bruke relevant pasientsikkerhetsteori

Generell kompetanse

 • Analysere og kritisk reflektere over pasientforløp i en organisatorisk og geografisk sammenheng
 • Viser avansert kompetanse i samhandling og teamarbeid på tvers av fagprofesjoner og nivå med særskilt fokus på kompliserte og akutte situasjoner
 • Kan analysere uønskede hendelser og bidra til systematisk læring

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, fullskala simulering, selvstudium. 

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Gruppeeksamen Utlevering: 22.09.2022 kl. 08:00
Innlevering: 22.09.2022 kl. 16:00
Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SYP-3501
 • Tidligere år og semester for dette emnet