høst 2022
TYS-0100 Innføringskurs i tysk - 10 stp

Sist endret: 07.10.2022

Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret).

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Det anbefales at studenter som skal ta emner på 1000-nivå det påfølgende semesteret har TYS-0100 Innføringskurs i tysk (10 studiepoeng) eller tilsvarende forkunnskaper. Dette gjelder særlig dersom det er lenge siden studenten har hatt tysk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Emnet krever ingen forkunnskaper i tysk, men det anbefales at studenten har tysk I eller II (tidligere B- eller C-språk) i tysk fra videregående skole.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Innhold

Kurset formidler basiskunnskaper i tysk språk. Undervisningen bygger opp studentenes skriftlige og muntlige språkferdigheter ved hjelp av arbeid med skriftlige og muntlige tyskspråklige tekster. Hovedvekten vil bli lagt på å ta språket i bruk som kommunikasjonsmiddel, og det fokuseres derfor mest på innlæring av ordforråd.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studentene:

 • har tilegnet seg et ordforråd tilsvarende trinn A2/B1 i den Europeiske referanserammen GER.
 • er fortrolige med de viktigste grammatiske grunnbegrepene.
 • har tilegnet seg basiskunnskaper i den tyske grammatikken.

Ferdigheter

Studentene:

 • kan bruke tysk skriftlig og muntlig i enkle kommunikasjonssituasjoner tilsvarende trinn A2/B1 i GER. Kompetanse:
 • har nådd kompetansemålene beskrevet for trinn A2/B1 i GER.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og tysk.

Undervisning

Seminar og gruppearbeid. Antall undervisningstimer: ca. 70.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
  
Skriftlig skoleeksamen 1/2 4 Timer A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/2 15 Minutter A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Muntlig oppgave (lydfil) Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • én lydfil som lastes opp i Canvas
 • én skriftlig innlevering

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

En muntlig eksamen på ca. 10-15 minutter som teller ca. 50%. Eksamen formes som en samtale over et tema som ble tatt opp i pensumlitteraturen

Kontinuasjonseksamen

Begge deleksamener må ha gyldig karakter (A-E) for å få gyldig karakter på emnet som helhet. Det arrangeres kontinuasjonseksamen i påfølgende semester for studenter som fikk karakteren F/stryk ved ordinær eksamen.

Kontinuasjonseksamen/utsatt prøve gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen, dvs. at begge deleksamener må tas opp igjen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-0100
 • Tidligere år og semester for dette emnet