høst 2022
TYS-1111 Sted og kulturforståelse - 10 stp

Sist endret: 07.10.2022

Søknadsfrist

1. juni (for emner som tilbys i høstsemesteret). 

Emnetype

Emnet inngår i årstudium i tysk, og i studieretning tysk og i tysk som fag 2 innenfor lektorutdanning trinn 8-13. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå (ikke realfag).

Anbefalt forkunnskapskrav: TYS-0100 Innføringskurs i tysk(10 stp) eller tysk nivå I/II fra videregående skole eller godkjenning fra undervisere i TYS-1001.


Innhold

Emnet tar for seg utvalgte områder i det tyskspråklige området i et historisk, kulturelt og multikulturelt perspektiv. Det kan være byer som Wien eller Berlin, en delstat eller et større område. Vi går i dybden, stiller spørsmål og åpner opp for refleksjon og diskusjon. Aktiv bruk av digitale aviser, tidsskrift og andre nettressurser til å innhente og kritisk vurdere informasjon om steder og tema vil være en sentral del av emnet. Gjennomgående har vi fokus på praktisk språkbruk, muntlig og skriftlig. I arbeidet med områdene og relevante tema, øver vi på å stille spørsmål, reflektere og diskutere på tysk. Vi ser også på grammatiske og pragmatiske likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk (fortrinnsvis norsk).

Anbefalte forkunnskaper

TYS-0100 Innføringskurs i tysk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten har:

 • kunnskap om utvalgte geografiske områder innenfor tyskspråklig rom
 • innsikt i aktuelle kulturelle, historiske og/ eller politiske prosesser i tilknytning til området
 • oversikt over tyske medier og nettressurser
 • innsikt i likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk (fortrinnsvis norsk) med klare referanser til grammatikken

Ferdigheter

Studenten:

 • kan lese tyskspråklige tidsskrift- og avisartikler om utvalgte emner
 • kan reflektere over og diskutere regionale og kulturelle særtrekk
 • har evne til å vurdere utsagn og begrep på en kritisk og reflektert måte
 • kan gjenkjenne og forklare likheter og forskjeller mellom tysk og andre språk, fortrinnsvis norsk

Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Seminar og gruppearbeid med muntlige og skriftlige øvelser. Emnet har 4 timer organisert undervisning i uke, i tillegg kommer kollokviearbeid og eventuelle veiledningstimer (grupper eller individuelt). Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelser og etterarbeid. 

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 29.11.2022 kl. 09:00
Innlevering: 01.12.2022 kl. 13:00
2 Dager A–E, stryk F
Obligatoriske arbeidskrav – Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Deltakelse på et sekstimers skriveseminar.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakteren F til ordinær eksamen, tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av det påfølgende semesteret.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: TYS-1111
 • Tidligere år og semester for dette emnet