høst 2022
VID-6062 Naturfag 1 for 5-10 trinn, del 1 - 15 stp

Søknadsfrist

Søknadsfrist 01.03 på http://udir.no/videreutdanning (Gir stipend-/vikarmidler)

Søknadsfrist/registreringsfrist ca. 15.05. på http://uit.no/evuweb

Se http://uit.no/ilp/evu for mer informasjon


Emnetype

Videreutdanning på lavere nivå rettet mot lærere i grunnskolen.

Dette er det første av to emner som samlet utgjør studiet Naturfag 1 for 5-10 trinn.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne


Opptakskrav

Søkerne må dokumentere:

 • Fullført lærerutdanning som kvalifiserer til arbeid i grunnskolens 5-10 trinn. Evt. fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 

Deltagerne må være i et ansettelsesforhold i grunnskolens 5.-10. trinn, som tillater at deltageren kan prøve ut pedagogiske opplegg i egen klasse. UiT vil ikke kreve dokumentasjon på ansettelsesforholdet, men dette er en forutsetning for at studentene kan gjennomføre sine arbeidskrav.


Innhold

Emnet består av disiplinene naturfagdidaktikk, biologi, kjemi, fysikk og geofag. Emnet vekter opplæring i naturfag hvor det å øve opp ferdigheter i observasjon av naturfenomener og dokumentasjon av biologisk mangfold står sentralt. Å utøve praktiske aktiviteter tillegges stor vekt. Et nordområdeperspektiv er integrert i de tema der det er naturlig, og samisk tradisjon er belyst innen utvalgte områder. Naturfagdidaktiske problemstillinger tas opp sammen med det faglige innholdet i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om alternative læringsarenaer og utforskende undervisning.
 • kjennskap til læreplanen i naturfag med fokus på begrepsdannelse, tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og elevaktive arbeidsformer.
 • grunnleggende kunnskap om noen vanlige mineraler og bergarter, samt ytre og indre geologiske prosesser på jorda.
 • kunnskap om et utvalg av naturtyper, planter og dyr og deres livssykluser.
 • kjennskap til tradisjonell bruk av naturressurser i et bærekraft perspektiv, med vekt på nordområdene og samisk kultur.
 • innsikt i årsaker til og virkning av klimaendringer med vekt på nordområdene.
 • kunnskap om energiformer og energioverføringer.
 • kunnskap om krefter og bevegelser med enkle beregninger.
 • kunnskap om partikkelmodellen.
 • grunnleggende kunnskap om atommodeller, grunnstoffer og periodesystemet.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, gjennomføre og organisere utforskende aktiviteter på ulike læringsarenaer.
 • integrere de grunnleggende ferdighetene i naturfagundervisningen.
 • anvende relevant naturfagutstyr, modeller og digitale verktøy som støtte for elevers læring.

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne planlegge, gjennomføre og reflektere over naturfagundervisning etter gjeldende læreplan.
 • ha innsikt i fagdidaktisk tenkning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning og argumentasjon.
 • ha et grunnlag for å reflektere over utdanning for bærekraftig utvikling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med nettstøttede aktiviteter. Emnet består av inntil tre samlinger á inntil tre dager.

Studentene vil gjennomføre naturfagundervisning i praksisfeltet. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, studentfremlegg, seminar, felt- og laboratoriearbeid. Studentene vil arbeide med teori, eksperimenter på laboratoriet og observasjoner i felt.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 06.12.2022 09:00
40 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Feltundervisning Godkjent – ikke godkjent
Undervisningsopplegg Godkjent – ikke godkjent
Godkjente arbeid/praktisk aktivitet Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Feltundervisning i biologi/geologi med etterarbeid
 • Utvikle og gjennomføre et utforskende undervisningsopplegg med didaktisk refleksjonsnotat
 • To godkjente arbeid i forbindelse med forsøk og praktisk aktivitet
 • 70 % deltakelse på undervisning

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen på 45 minutter, der kandidaten blir prøvd i hele pensum.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VID-6062
 • Tidligere år og semester for dette emnet