høst 2022
IDR-1430 Idretter 2 - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne, men er tilrettelagt for studenter med studierett bachelor idrettsvitenskap. Emnet er forbeholdt disse dersom antall studenter overstiger 25 ved hvert campus.

Opptakskrav

Studentene må ha forkunnskaper tilsvarende «Idretter 1».

Innhold

Emnet omhandler rollen som trener, instruktør og/eller veileder, og skal gi kunnskap om idrett og trening som praksisfelt. Gjennom et utvalg idrettsaktiviteter skal studenten tilegne seg praktisk erfaring, egenferdighet, teoretisk kunnskap og formidlingsferdigheter som gir helhetlig kompetanse i lærings- og utviklingsprosesser i idrett, trening og fysisk aktivitet.

Anbefalte forkunnskaper

IDR-1212 Idretter 1, IDR-1321 Idretter 1

Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive ulike aktiviteters særtrekk og egenart basert på relevant faglitteratur og egen erfaring
 • Vise forståelse for likheter og forskjeller mellom ulike aktivitetsformer
 • Forklare grunnleggende didaktiske virkemidler

 

Ferdigheter

 • Identifisere sentrale didaktiske utfordringer i idrett og trening
 • Kunne identifisere og analysere arbeidskrav i ulike idretter
 • Påvirke teknikk og bevegelsesløsninger i ulike aktiviteter
 • Formidle aktiviteter for ulike målgrupper i enkelte idretter

 

Kompetanse

 • Kritisk forståelse for sammenhengen mellom teori, praksis, og formidling i idrett
 • Beherske aktivitet- og øktledelse; herunder planlegging og gjennomføring
 • Kunne håndtere evaluering- og vurderingsprosesser; herunder observasjon og tilbakemelding


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, ferdighetstrening, oppgaver og selvstudium.

Undervisningen legges opp med både praktisk og teoretisk arbeid. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, evne til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærer- og studentinitiert opplæring, der det blir lagt vekt på ulike didaktiske eller treningsteoretiske tilnærminger.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 40 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk undervisning Godkjent – ikke godkjent
Godkjent mappe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen, samt i undervisning organisert som seminar. Det vil komme frem av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Gjennom semesteret skal studentene dokumentere utførte praktiske og teoretiske oppgaver som til sammen danner en mappestruktur.

 • 80% deltagelse i praktisk undervisning.
 • Opparbeidet og godkjent mappe bestående av dokumentasjon på utførte praktiske og teoretiske oppgaver.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen med utgangspunkt i innlevert mappe.

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F vil studenten ha adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-1430
 • Tidligere år og semester for dette emnet