høst 2022
ODO-2503 Oral økologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på integrert Master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet integrert Master i odontologi, og tilbys ikke som enkelt emne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2006 Biomedisin 2, ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi

Innhold

Emnet bygger på oralt relevante temaer undervist i 1. og 2. studieår. Emnet består av ulike fagkomponenter: Orale funksjoner, oral fysiologi, oral patologi, oral mikrobiologi, odontologisk farmakologi og toksikologi, kost og ernæring, forebyggende tannhelsearbeid.

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatoriske seminarer. Det er krav om 80 % deltakelse på obligatoriske aktiviteter for å kunne fremme seg til eksamen.

Emnet evalueres med en skriftlig skoleeksamen (4t) med bokstavkarakterer A-F (hvor F er styk) i slutten av 5. semester. Ved vurdering til stryk eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjons- /utsatt eksamen. Dersom utsatt/kontinuasjons- eksamen ikke får bestått, må emnet tas på nytt.


Hva lærer du

Balansen mellom helse og sykdom påvirkes i et dynamisk samspill mellom mange faktorer. Emnet Oral økologi tar sikte på å gi en helhetlig forståelse av dette samspillet basert på kunnskap om oral biologi.

KUNNSKAPER:

 • kan redegjøre for sentrale forhold innen dentin/pulpa-fysiologi
 • kan forklare bittfunksjonelle forhold og andre myo-funksjonelle aktiviteter
 • kan redegjøre for viktige oral-sensoriske forhold som berøring og temperatur
 • kunne redegjøre for diagnostisk mikrobiologi i odontologi
 • kan forklare salivas fysiologi (sekresjon, sammensetning og funksjon)
 • kan forklare det mikrobiologiske grunnlaget for utvikling av karies, periodontitt og orofaciale infeksjoner
 • kan forklare hovedprinsipper for opptak, distribusjon, metabolisme og eliminasjon av kroppsfremmede stoffer
 • kan forklare viktige farmako- og toksikodynamiske konsepter og bruken av dem
 • kan redegjøre for prinsipper for risikovurdering og risikohåndtering, lover og forordninger i forbindelse med risiko for eksponering for toksiske stoffer i arbeidslivet
 • kan redegjøre for de viktigste toksiske stoffer og eksponeringsrisiko med relevans for odontologisk praksis
 • kan forklare ernæringsmessige forhold relatert til orale sykdommer
 • kan forklare de vanligste typer spiseforstyrrelser (anorexia, bulimia, tvangsspising)

FERDIGHETER:

 • kan reflektere over ulike former for oro-fasial smerte
 • kan reflektere over indikasjoner for vanlig biopsi-taking i munnhulen
 • kan reflektere over spyttkjertelpatologi og konsekvensene av hyposalivasjon
 • kan utføre vanlig bakterieprøvetaking i munnhulen
 • kan reflektere over adekvat klinikkhygiene og kunne beskrive de viktigste tiltakene for smittevern
 • kan reflektere over virkningsmekanismer, kliniske virkninger, bivirkninger og indikasjoner samt kinetikken for grupper av legemidler
 • kan anvende forskjellige typer profylaktisk fluorbehandling og kjenne til toksiske effekter av fluor
 • kan beherske reseptlære til odontologisk praksis
 • kan reflektere over sammenhenger mellom orale sykdommer og andre sykdommer
 • kan reflektere over sammenhengen sukker/karies og kosthold/ mineraliseringsforstyrrelser/ erosjonsskader

GENERELL KOMPETANSE:

 • kan identifisere den økologiske helsemodellen og relatere den til orale forhold
 • kan formidle spyttkjertelfysiologi; om salivas sammensetning og fysiologiske egenskaper
 • kan reflektere over vanlige sykdommer i oro-fasialt bløtvev og ben, samt om orale manifestasjoner av generelle lidelser kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet om karbohydrat-metabolisme og fedme.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og kasuistikker. Emnet består av ulike fagkomponenter og undervises i hele høstsemesteret.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.12.2022 09:00 4 Timer A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Seminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved vurdering til stryk til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ODO-2503
 • Tidligere år og semester for dette emnet