høst 2022
ODO-2514 Dentale biomaterialer - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på integrert master i odontologi, og kan ikke tas som enkelt emne.

For å starte på emnet må alle emner på 2.studieår være bestått, dvs, ODO-2005, ODO-2006 og ODO-2007. Emnet er teoretisk rettet.


Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten, ODO-2006 Biomedisin 2, ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi

Innhold

Emnet skal gi detaljerte kunnskaper om de vanligst brukte dentale biomaterialer inkludert kjemisk sammensetning, bruksegenskaper, forsvarlig behandling og bivirkninger for pasient og arbeidsmiljø.

Det er arbeidskrav for emnet i form av obligatoriske seminarer. Det er krav om 80 % deltakelse på obligatoriske aktiviteter for å kunne fremme seg til eksamen.

Dentale biomaterialer evalueres med en skriftlig 5 timers skriftlig skoleeksamen i slutten av 5. semester. Den skriftlige eksamen evalueres med bokstavkarakterer A - F.

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen ved ikke bestått, og til utsatt eksamen med gyldig legeerklæring. Dersom utsatt/kontinuasjons- eksamen ikke får bestått, må emnet tas om igjen.


Hva lærer du

Læringsmålene vil i noen grad overlappe med målene for emnet ODO-2513 Propedevtikk. Etter gjennomgått kurs skal studenten ha:

KUNNSKAPER:

 • kan redegjøre for den kjemiske sammensetning og kliniske egenskaper for vanlig brukte dentale biomaterialer
 • kan beskrive det vitenskapelige grunnlaget for bruk av dentale biomaterialer
 • kan oppdatere sin kunnskap om begrensningene ved bruk av dentale biomaterialer både teknisk og biologisk

 

FERDIGHETER:

 • beskrive og begrunne relevante materialvalg med hensyn til odontologiske, mekaniske og biologiske krav
 • kan anvende dentale biomaterialer slik at best mulig behandlingsresultat oppnås for pasienten og ut fra et arbeidsmiljøsynspunkt
 • kan reflektere over bruk av dentale materialer på en slik måte at risiko for avvikende reaksjoner ved bruk av dentale material minimaliseres

 

GENERELL KOMPETANSE:

 • kan vurdere materialer brukt til laboratoriefremstilling av dentale erstatninger, deres egenskaper og kliniske anvendelse
 • kan formidle sentralt fagstoff om biologisk og yrkesmessig risiko ved bruk av dentale materialer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i kritisk og vitenskapelig bruk av ulike biomaterial og kliniske odontologiske prepareringer

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig norsk, men det undervises også på engelsk. Eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Mange av forelesningene og seminaren er nettbaserte.

Det vil bli arrangert en midtsemester-evaluering sammen med emnet ODO-2513 Propedevtikk, for å fange opp eventuelle problemer og informere om progresjonen i det praktiske arbeidet. Dette må ses i sammenheng med at den teoretiske delen, som undervises i dette emnet, er viktig for å bestå den praktisk kliniske delen og arbeidskravene i emnet ODO-2513 Propedevtikk.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 21.11.2022 09:00 5 Timer A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Seminarer og oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen ved ikke bestått ordinær eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ODO-2514
 • Tidligere år og semester for dette emnet