vår 2022
REI-3202 Bærekraftig reiseliv og offentlig forvaltning - 10 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet er obligatorisk på den erfaringsbaserte masteren i reiseliv. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk på den erfaringsbaserte masteren i reiseliv. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Søknadskode 9371

Opptakskravet studiet er bachelorgrad eller tilsvarende grad, samt minst 2 års praktisk erfaring fra reiselivsnæringen eller annen relevant næring som hotell, restaurant og opplevelsesbedrifter. For eksempel kan du ha oppnådd bachelorgrad i friluftsliv, naturvitenskapelige fag, språk, samfunnsfag, humaniora eller økonomi og administrasjon.


Innhold

Dette emnet ser på forholdet mellom offentlig forvaltning og reiselivet og hvordan næringen kan komunisere og påvirke i viktige spørsmål som angår bærekraft. Det er et særlig fokus på kultur, miljø og naturressurser, og hvordan forvaltning av disse utfordrer, samvirker med, påvirker og kan endre reiselivet. Teoretisk står emnet i diskursene om bærekraftsbegreper slik de er utviklet innenfor reiselivsfagfeltet, men også hvordan bærekraft forståes i offentlig forvaltning. Friluftsloven og allemannsretten er sentrale tema som utfordrer forvaltningen i områder med stort volum av turister, og ansvarsforholdet mellom offentlige myndigheter og reiselivsnæringen i forhold til reguleringer, begrensninger, tilrettelegging og økonomiske rammebetingelser drøftes.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

 • teoretisk gjøre rede for og drøfte ulike perspektiver og definisjoner av bærekraft og anvende disse analytisk innen reiselivsfagfeltet
 • orientere seg i det norske forvaltningssystemet og kjenne viktige forskrifter og lover som er relevant i forhold til bærekraft og reiseliv
 • gjenkjenne og anvende grunnleggende modeller for forvaltningsplanlegging

Ferdigheter

Studenten kan

 • utvikle systemer for bærekraftig forvaltning av attraksjon/destinasjon
 • gjøre analyser av miljøutfordringer knyttet til reiseliv
 • kommunisere skriftlig og muntlig med forvaltningsmyndigheter (svare på høringer, gi presentasjoner til offentlige myndigheter)

Generell kompetanse

Studenten kan

 • analysere og reflektere over bærekraft i reiselivet i et langsiktig og framtidig perspektiv
 • implementere bærekraft i egne produkter og virksomhet
 • begrunne etisk strategiske valg som gjøres i virksomheten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis 20 timer undervisning. Det vil gis en kombinasjon av teoretiske og case-baserte forelesninger med fokus på teorier knyttet til bærekraft og forvaltning. En del av undervisningen vil foregå som gruppearbeid med fremlegg i plenum.

 

Emnet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet til UiT-Norges arktiske universitet


Eksamen

Arbeidskrav: 70% deltakelse på samling og annen undervisning

Eksamen: 4 timers skoleeksamen

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-3202
 • Tidligere år og semester for dette emnet