vår 2022
SOS-2003 Nettbasert bachelorgradsoppgave - 20 stp

Sist endret: 30.03.2022

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Bachelorgradsoppgave er obligatorisk på bachelorgradsprogrammet i sosiologi. Dette emnet kan tas i stedet for den campusbaserte versjonen (SOS-2002), men kan ikke kombineres med denne. Emnet kan etter søknad også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer.

Obligatoriske forkunnskaper: SOS-1001 Individ og samfunn, SOS-1002 Sosiologiens klassikere og SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode eller tilsvarende, samt Examen philosophicum og Examen facultatum.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner på bachelornivå.

Obligatorisk forkunnskapskrav

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, SOS-1001 Individ og samfunn, SOS-1002 Sosiologiens klassikere, SVF-1050 Samfunnsvitenskapelig metode

Innhold

Bachelorgradsoppgaven skrives ut fra et valgfritt tema, fortrinnsvis med utgangspunkt i valgfrie emner innen sosiologi. Det vil også tilbys et metodekurs.

Studentene kan, om de ønsker, følge undervisning på valgemner (SOS-1003 - SOS-1016) i tilknytning til oppgaven, men må legge opp et større pensum enn det som er gitt for emnet. Studentene kan også velge å ta utgangspunkt i et valgemne som de har gjennomført tidligere i studiet og legge opp et pensum som utdyper temaet. Pensum legges opp i samråd med faglærer.

Studentene har også mulighet til å velge et tema som det ikke undervises i, men må gjøre dette i samråd med faglærer.

Veiledning gis via Canvas eller andre nettbaserte program.

Det tilbys en svartjeneste for konkrete spørsmål om oppgaveskriving, litteraturbruk og referanser.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

 • kunnskap om hvordan en kan utforme en sosiologisk problemstilling
 • forståelse for hvordan en med utgangspunkt i egen problemstilling tilegner seg teori og/eller empirisk materiale for en selvstendig sosiologisk drøfting.

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • anvende sosiologiske analysemåter i refleksjonen over et spesifikt tema
 • presentere faglig innhold muntlig og skriftlig, og gi kommentarer til andre og motta tilbakemelding på egne framlegg.
 • bruke kilder og referanser på en faglig forsvarlig måte
 • behandle et faglig tema på en etisk forsvarlig måte.

Kompetanse:

 • kunne tilegne seg kunnskaper på et felt og anvende disse i arbeid med en større oppgave.


Undervisnings- og eksamensspråk

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av ca. 10 nettbaserte forelesninger (20-45 minutter), nettbasert seminar i grupper med 3-8 deltakere som får kollektiv veiledning.

I tillegg vil det bli gitt tilbud om et metodekurs som består av 3-5 forelesninger innenfor et tema, eget pensum på inntil 300 sider og avsluttes med et mindre arbeidskrav. Studentene kan velge mellom ulike tema. Det som tilbys vil variere fra år til år, f.eks.:

 • Analyse av kvantitative data med tilgjengelige datasett
 • Dokumentanalyse
 • Teoretisk oppgave
 • Litteraturreview
 • Geografiske informasjonssystemer (GIS) (gis av planlegging?)
 • Oppgave med gjenbruk av empiriske data
 • Kvalitativt intervju/observasjon

Det gis undervisning om temavalg, valg av teori og metoder, litteratur-review, referering og generelt om oppgaveskriving. I tillegg vil det være gruppediskusjoner og veiledning.

Det vil også tilbys frivillig diskusjonsforum.

På det nettbaserte seminaret skal studenten legge fram problemstilling og mindre deler av oppgaven til diskusjon, og de får tilbakemelding fra både faglærer og medstudenter. I tillegg vil studentene få individuell veiledning 5 ganger underveis i arbeidet med oppgaven.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Metodepaper på 3-5 sider. 
 • Tema og problemstilling må være godkjent innen en gitt frist, vanligvis rundt midten av februar. 
 • Innlevering for tilbakemelding i nettbasert kollektivt veiledningsseminar. 
 • Alle skal bidra aktivt i det kollektive veiledningsseminaret med skriftlige bidrag.
 • Om lag 10 sider av oppgaven leveres for tilbakemelding fra veileder innen en gitt frist, vanligvis i midten av april. 
 • Pensumliste for selvvalgt pensum leveres for godkjenning, vanligvis i slutten av april. 

Eksamen består av:

Bachelorgradsoppgave på 8000 ord (ca. 20 sider), som skrives over selvvalgt tema, samt en tretimers hjemmeeksamen. Bachelorgradsoppgaven må være bestått for at studenten skal få tilgang til å gjennomføre hjemmeeksamen.

Under hjemmeeksamen skal studenten i løpet av tre timer besvare tre spørsmål knyttet til bachelorgradsoppgaven og oppgavens tema (pensum). Det gis mulighet til å starte eksamen på ulike tidspunkter i løpet av eksamensdagen. Hjemmeeksamen virker justerende på oppgavens karakter.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SOS-2003