vår 2022
LER-2351 Kroppsøving 1-7 - 15 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. 


Obligatorisk forkunnskapskrav

LER-1351 Kroppsøving 1-7, LER-1353 Kroppsøving

Innhold

Sentrale fagområder er: Kropp, kultur, helse, fagdidaktikk og forskningsbasert kompetanse.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • forskning og utviklingsarbeid i kroppsøving
 • verdigrunnlaget i kroppsøving, tverrfaglige prosjekt og skoleutvikling
 • bevegelse, trening og helse for barn
 • kroppsøvingslærerrollen
 • hvordan kroppsøving kan bidra til utvikling av de grunnleggende ferdighetene; muntlige ferdigheter, lese, uttrykke seg skriftlig, regne, digitale ferdigheter i begynneropplæringen, og hvordan det ut fra fagets egenart er naturlig å inkludere disse.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjennomføre utviklingsarbeid i egne lærerkompetanse knyttet til utvikling av elevferdigheter og vurdering i kroppsøving
 • tolke og anvende kroppsøvingsfaglig teori og forskning
 • tilrettelegge målrettet aktivitet og trening for barn for livslang bevegelsesglede
 • bruke digitale, muntlige og skriftlige ferdigheter i kroppsøving.

 

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • tolke og anvende forskningsbasert litteratur og dokumentasjon
 • bidra og lede tverrfaglig forskningsbasert arbeid og skoleutvikling  
 • reflektere rundt verdigrunnlaget i kroppsøvingsfaget
 • tilrettelegge for livslang bevegelsesglede


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktisk arbeid i ulike læringsmiljø og studentaktive læringsformer. Det gjennomføre en vintertur. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, egentrening og videreutvikling av egenferdighet. Emnet omfatter flere obligatoriske arbeid i teori og praktisk aktivitet.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % aktiv deltakelse på undervisning
 • en individuell skriftlig FoU oppgave (3200 ord) relatert til fagdidaktisk forskning i kroppsøving
 • et individuelt skriftlig vitenskapelig oppgave knyttet til elevferdighet og vurderingsevne i kroppsøving (3200 ord) meb obligatorisk fremlegg for resten av gruppa
 • en praktisk-didaktisk (PDO) oppgave på ca. 30 min. i en pålagt aktivitet med krav til egenferdighet. Kan gjennomføres i gruppe.
 • deltakelse på vintertur med en skriftlig gruppeoppgave (1600 ord)

Eksamen består av:

 • Individuell muntlig eksamen på 30 minutter med utgangspunkt i arbeidskrav. Studenten må påberegne spørmsål fra hele pensum.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-2351
 • Tidligere år og semester for dette emnet