vår 2022
HEL-3962 Mastergradsoppgave i psykomotorisk fysioterapi - 40 stp

Sist endret: 13.08.2022

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på M-FYSIO Master i fysioterapi, studieretning psykomotorisk fysioterapi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Masteroppgaven er et individuelt, selvstendig faglig arbeid som avslutter master i fysioterapi. Emnet er det største enkeltemnet i studiet og gir et uttrykk for studentens læringsutbytte gjennom hele studiet med hensyn til å anvende teoretiske, forskningsetiske og metodiske kunnskaper i utvikling av aktuelle forskningsspørsmål og arbeid med en fagspesifikk problemstilling.

I arbeidet med masteroppgaven skal studentene nyttiggjøre seg kunnskap fra studiets øvrige emner gjennom systematisk og selvstendig arbeid med et selvvalgt tema innenfor rammen av studiets læringsmål


Hva lærer du

Kunnskap Studenten kan

 • redegjøre for, og anvende riktig, et betydelig tilfang av avansert kunnskap og begreper innen helsefag generelt og i studieretningens fagområde spesielt.
 • anvende og diskutere vitenskapelig teori og metoder med særlig relevans for eget fagområde.
 • analysere og drøfte faglige tema ut fra teoretiske perspektiv og forskning på området.

 

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder og anvende disse i forhold til egne faglige resonnementer.
 • utvikle en selvformulert faglig problemstilling av betydning for studieretningens fagområde.
 • anvende relevante metoder for forskning/utviklingsarbeid for å gjennomføre et avgrenset prosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
 • framstille faglige, teoretiske, metodiske og empiriske emner klart, presist og konsistent i en akademisk tekstform.
 • gjennomføre innsamling/utvikling og analyse av relevant grunnlagsmateriale etter vitenskapelige kriterier.

 

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • identifisere og drøfte faglige og forskningsetiske problemstillinger.
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye måter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.
 • kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

kan bidra til nytenking, og i innovasjonsprosesser


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Masterprosjektet er et selvstendig arbeid som gjennomføres under individuell veiledning. Studentene skal i løpet av 5. og 6. semester delta i veiledningsseminarer, med fremlegg av eget mastergradsarbeid samt opposisjon til medstudenter.

Studentene presenterer sentrale problemstillinger knyttet til eget arbeid til diskusjon i studentgruppen. Arbeidsformen i seminarene veksler mellom presentasjon og diskusjon. Studenten får tilbakemelding på sitt prosjekt fra opponent og øvrige deltakere. En vitenskapelig tilsatt er ansvarlig for oppgaveseminaret og vil være til stede ved framleggene.

Det gis individuell veiledning på oppgaven, og det lages en plan for masteroppgavearbeidet i form av en veiledningsavtale (se nærmere detaljer i retningslinjene for arbeid med masteroppgaven samt universitetets etiske retningslinjer for veiledning). Veiledningen tas ut i løpet av normert studietid.


Eksamen

Forkunnskapskrav:

Studenten må ha bestått alle foregående emner i studieprogrammet Master i fysioterapi.

Obligatorisk aktivitet

Før studenten kan framstille seg til eksamen må følgende obligatoriske arbeidskrav være fullført og godkjent:

 • Deltakelse på 3 av 4 masteroppgaveseminar med eget framlegg og opposisjon på medstudenters framlegg

 

Eksamensform

Masteroppgaven kan skrives som monografi (25 000 ord) eller i artikkelform (18 000 ord inkludert artikkel). Det er anledning til å skrive enten en teoretisk oppgave basert på eksisterende litteratur eller en empirisk oppgave basert på innsamlet data. Oppgaven skal inneholde norsk og engelsk sammendrag (maks. 400 ord).

 

Vurdering

 • Masteroppgaven bedømmes av en eksamenskommisjon bestående av en ekstern og en intern sensor. Besvarelsen vurderes ut fra karakterskala A -F der A er beste karakter og F er ikke bestått. Karakter på skriftlig oppgave offentliggjøres senest tre dager før muntlig eksamen.

 

 • Det arrangeres påfølgende justerende muntlig eksamen for beståtte kandidater. Muntlig eksamen kan justere karakteren én karakter opp eller ned. Utfyllende retningslinje er utarbeidet.

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.

Besvarelsen kan framlegges til ny sensur i bearbeidet eller supplert form. Kontinuasjonseksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 40
 • Emnekode: HEL-3962