vår 2022
JUR-2012 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve - 30 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Emnet inngår i 2. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne. 

Obligatorisk forkunnskapskrav

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, JUR-0500 Examen facultatum jusfaglig variant, JUR-1003 1. avdeling master. Skoleeksamen, JUR-1004 1. avdeling master. Muntlig prøve, JUR-2011 Rettshistorie

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

JUR-2002 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 30 stp
JUR-2002 2. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve 25 stp
JUR-2001 2. avdeling master. Semesteroppgave 5 stp
JUS2AVD Juridisk studium, 2.avdeling 30 stp
JUS-200 Juridisk studium, 2. avdeling 30 stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes av studentene at de tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Før studentene kan begynne på 2. avdeling, må de ha bestått 1. avdeling.

For å avlegge eksamen i emnet JUR-2012 må studentene ha bestått 1. avdeling og JUR-2011. 

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Semesteroppgaven på 2. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.
  • Muntlig presentasjon på 2. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.

Se også Eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap §§ 4 og 5.

Eksamen består av: Hjemmeeksamen (JUR-2012) avvikles over fire virkedager. Formkrav og omfangsgrense fremgår av eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap § 7. Dersom denne oppgaven bestås, gis studentene muntlig prøve basert på hjemmeeksamen og læringskravene for øvrig. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, jf. § 6 i eksamensreglement for 1.-4. avdeling. 

Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. siste ledd i § 7 i eksamensreglementet for 1. - 4. avdeling master.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: JUR-2012
  • Tidligere år og semester for dette emnet