vår 2022
LER-1051 FoU-tema 1-7: Begynneropplæring - 5 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

Emnet skal gi studentene innsikt i elevkunnskap med fokus på 6 - 8 åringene og begynneropplæring. Studenten skal utforske en fokuselevs utvikling og læring som utgangspunkt for å drøfte elevens kompetanse innenfor ulike fag og utviklingsområder. Emnet skal også gi innsikt i betydningen av systematisk observasjon og dokumentasjon som grunnlag for tilpasset opplæring.  

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten har kunnskap om: 

 • 6 - 8-åringers kompetanse og utvikling (kognitivt, sosialt, motorisk, språklig) 
 • observasjon og kartlegging av kompetanse som grunnlag for begynneropplæring i lesing, skriving, matematikk innenfor et valgt skolefag (fag 3) 
 • relevante profesjonsetiske retningslinjer  

Ferdigheter 

Studenten kan: 

 • observere, dokumentere og analysere elevers kompetanse og læring 
 • argumentere for valg av pedagogiske handlinger basert på empiri og pedagogisk og fagdidaktisk teori  

Kompetanse 

 • kan inngå i en tverrfaglig samtale om tilpasset begynneropplæring med støtte i et relevant fagspråk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

De viktigste arbeidsformene i emnet er observasjon i praksis, praksismøter og skriveverksted. Emnet forutsetter også selvstudium av utvalgt litteratur om elevers utvikling og om observasjon. Antall undervisningstimer utgjør om lag 25 timer, inkludert seminar.

Undervisning i emnet foregår i hovedsak i PEL og studentenes undervisningsfag. 

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • et elevportrett av en valgt fokuselevs faglige og sosiale kompetanse
 • deltakelse i skriveverksteder

Eksamen består av:

En individuell fagtekst om en valgt fokuselev bestående av følgende fire deler:  

 • et bredt elevportrett (arbeidskrav fra høstsemesteret) 
 • en fordypningsdel innenfor lesing og/eller skriving 
 • utvikling innenfor et utvalgt område innenfor fag 3  
 • en avsluttende del med forslag til videre tilrettelagt undervisning i lesing og/eller skriving, samt fag 3.  

Det skal være sammenheng mellom de ulike tekstdelene. 

Formkrav: 9 - 10 A4-sider/ 3600-4000 ord. 

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: LER-1051
 • Tidligere år og semester for dette emnet