vår 2022
LER-1260 Samfunnsfag fellesemne: samfunnsfaglige perspektiver på sosialisering og identitetsdanning - 15 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. og 5.-10. trinn

Innhold

Dette emnet er rettet inn mot lærerstudenter på både 1-7 og 5-10, med særlig vektlegging av 5-7. Emnettar utgangspunkt i samfunnsfaglig tematikk med vekt på teorier, metoder og didaktikk, og med tilknytningtil kjønn, identitet, seksualitet og sosialisering. Et nordområdeperspektiv vil bli gjennomgående integrert ide tema der dette er naturlig å gjøre.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • sentral samfunnsfagdidaktisk tematikk
 • teori og metoder i geografi, historie og samfunnskunnskap
 • mangfold, sosialisering, kjønn, seksualitet og samliv
 • ulike sosiale og kulturelle fellesskap og samfunn i tid og rom
 • hvordan normer utvikles og regulerer samspillet i samfunnet
 • demokratisk tenking og utvikling
 • samfunnsfaglige problemstillinger knyttet til elevenes digitale hverdag

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • arbeide selvstendig og analysere faglige spørsmål og problemstillinger
 • arbeide med verdier og holdninger i samfunnsfag, stimulere til undring om og respekt for mangfold
 • søke, vurdere og tolke ulike typer kilder
 • reflektere og drøfte ulike sider ved mangfold og sosialisering
 • reflektere over ulike dimensjoner ved demokratibegrepet og legge til rette for demokratisk praksis i skolen

 

Kompetanse

Studenten:

 • kan reflektere selvstendig og kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og over egen praksis, samtoppdatere seg faglig
 • kan reflektere over og vurdere samfunnsfaglig læringsarbeid rettet mot elevgruppa 5-7
 • har innsikt i barns og ungdoms forståelse av faget


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisningen vil være organisert i forelesninger, seminarer og grupper. Studentaktive arbeidsformer vilvektlegges. Digitale hjelpemidler benyttes der det er hensiktsmessig. Datainnsamling og ekskursjoner ilokalmiljøet kan også være aktuelle arbeidsformer.Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • Utvikle, gjennomføre og evaluere en digital kunnskapstest om sosialisering og/eller identitetsdanning
 • Gjennomføre en kildekritisk analyse av utgitt kilde
 • Gi faglig begrunnet respons på medstudenters arbeid

Eksamen

 • Individuell hjemmeeksamen på 3500 ord innenfor sentral faglig tematikk

 

Ved karakter F på en av delene må kun denne delen tas på nytt.Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Vedgyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding tilkontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1260