vår 2022
LER-1310 Naturfag: fellesemne - 15 stp

Sist endret: 17.06.2022

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.ForkunnskapskravJf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn

Innhold

Emnet består av disiplinene naturfagdidaktikk, fysikk, biologi og geofag. Emnet vekter opplæring i naturfaghvor det å øve opp ferdigheter i observasjon av naturfenomener og dokumentering av biologisk mangfold,står sentralt. Å utøve praktiske aktiviteter i felt og på laboratorium tillegges stor vekt. Etnordområdeperspektiv er integrert i de tema der det er naturlig, og samisk tradisjon er belyst innenutvalgte områder. Naturfagdidaktiske problemstillinger tas opp sammen med det faglige innholdet i emnet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om uteskoledidaktikk
 • kjennskap til læreplanen og elevenes læring i naturfag med fokus på begrepsdannelse, grunnleggendeferdigheter og elevaktive arbeidsformer
 • grunnleggende kunnskap om noen vanlige mineraler og bergarter, samt ytre og indre geologiskeprosesser på jorda.
 • kunnskap om et utvalg av naturtyper, planter og dyr og deres livssykluser.
 • kjennskap til tradisjonell bruk av naturressurser, med vekt på nordområdet og samisk kultur.
 • grunnleggende kunnskap om celler, organer og menneskekroppens oppbygning.
 • kunnskap om menneskekroppens utvikling fra befruktning til voksen, pubertet og seksualitet.
 • kunnskap om kroppens indre og ytre forsvar mot sykdommer, vaksiner og forebygging av sykdom.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utøve praktiske aktiviteter i felt og på laboratorium, herunder planlegge og organisere læringsaktiviteter.
 • gjennomføre målinger, gjøre enkle beregninger og presentere resultater.
 • integrere de grunnleggende ferdighetene i naturfagundervisningen.

 

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne planlegge, gjennomføre og reflektere over naturfagundervisning etter gjeldende læreplan.
 • ha innsikt i fagdidaktisk tenkning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybdei begrepsdanning og argumentasjon.
 • ha et grunnlag for å reflektere over utdanning for bærekraftig utvikling.


Undervisnings- og eksamensspråk

norsk

Undervisning

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, studentfremlegg, seminarer, felt- og laboratoriearbeid.Studentene vil arbeide med teori, eksperimenter på laboratoriet og observasjoner i felt.Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.Kvalitetssikring av emnetAlle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. PraksisFor nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Feltkurs med rapport
 • Utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg
 • En tekst med didaktisk refleksjon over undervisning
 • To godkjente arbeid i forbindelse med forsøk og praktisk aktivitet
 • 70 % deltakelse på undervisning

Eksamen består av:

En individuell muntlig eksamen, der kandidaten blir prøvd i hele pensum. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Vedgyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Kirkenes | Storslett |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1310