vår 2022
LER-1352 Kroppsøving 5-10 - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. 


Innhold

Sentrale fagområder er: Kunnskap om motorikk, trening for barn og unge og kroppsøving i et samfunnsperspektiv. Videreutvikle ferdigheter i ulike aktiviteter. Organisering og planlegging av aktivitet i ulike bevegelsesmiljø.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • ​problembasert læring
 • trening, barn og unges motorikk, vekst og utvikling
 • fagdidaktikk, danning og kulturelle endringer i friluftsliv, kropp, trening og helse knyttet til kroppsøvingsfaget
 • sikkerhets- og risikovurdering
 • ulike aktiviteter i kroppsøvingsfaget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning i kroppsøving i lys av faglitteratur og i et samfunnsperspektiv
 • beherske og tilrettelegge aktiviteter i ulike bevegelsesmiljø
 • bruke digitale, muntlige og skriftlige ferdigheter i kroppsøving

Kompetanse

Studenten skal kunne:

 • kunne anvende fagkunnskap i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i et samfunnsperspektiv
 • anvende problembasert læring og praktisk- didaktisk arbeid
 • kunne tolke, reflektere kritisk og vurdere undervisning ut fra læreplanens intensjoner og mål

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, tur med vekt på nord-norske/samiske friluftslivselementer, praktisk arbeid og selvstudium. I formidling av den teoretiske kunnskapen benyttes problembasert læring PBL. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, egentrening, egenferdighet og gruppearbeid. Emnet omfatter flere obligatoriske arbeid i teori og praktisk aktivitet.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % aktiv deltakelse i undervisning.
 • to muntlig framlegg på ca. 30 minutter i gruppe (3-4 studenter)
 • en praktisk-didaktisk oppgave med egenferdighet på ca. 30 minutter.
 • en individuell skriftlig oppgave innenfor kroppsøving (2400 ord) med obligatorisk veiledning
 • en overnattingstur høst med en skriftlig gruppeoppgave (1600 ord).

Eksamen består av:

 • Et 20 minutters muntlig framlegg i gruppe (3-4 studenter) med påfølgende 20 minutters felles muntlig eksaminering med utgangspunkt i framlegget og spørsmål fra hele pensum. Studentene har tre arbeidsdager til forberedelse av framlegget. Ved fristens utløp leveres logg, gruppe-kontrakt og en disposisjon for framlegget. Obligatorisk deltakelse på alle framlegg. Det gis individuelle karakterer.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1352
 • Tidligere år og semester for dette emnet