vår 2022
LER-1354 Kroppsøving fellesemne - 15 stp

Sist endret: 30.08.2022

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. 


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

LER-1350 Kroppsøving fellesemne 15 stp
LER-1350B Kroppsøving fellesemne 15 stp

Innhold

Sentrale fagområder er: øving av grunnleggende ferdigheter i ulike aktiviteter.  Organisering og planlegging av aktivitet i ulike bevegelsesmiljø. Kunnskap om læreplan, fagdidaktikk, tilpasset opplæring, planlegging av undervisning og vurdering i kroppsøving.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om læreplanen for kroppsøving
 • kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering i kroppsøving
 • kunnskap om fagdidaktikk i kroppsøving
 • kunnskap om hvordan kroppsøving kan bidra til utvikling av de grunnleggende ferdighetene

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervisning i kroppsøving for alle barn og ungdom i ulike bevegelsesmiljø
 • anvende ulike læringsformer med vekt på praktisk-didaktisk arbeid
 • beherske et utvalg aktiviteter i ulike bevegelsesmiljø
 • bruke digitale, muntlige og skriftlige ferdigheter i kroppsøving

Kompetanse

Studenten skal:

 • kunne anvende fagkunnskap i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning for alle barn og ungdom
 • kunne anvende praktisk- didaktisk kunnskap i kroppsøvingsfaget
 • kunne tolke, vurdere og reflektere undervisning ut fra læreplanens innhold og mål


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Undervisningen vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid, praktisk arbeid og selvstudium. Det forutsettes at studenten yter en selvstendig studieinnsats i form av selvstudium, egentrening, egenferdighet og gruppearbeid. Emnet omfatter flere obligatoriske arbeid i teori og praktisk aktivitet.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis: For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % aktiv deltakelse i undervisning.
 • to praktisk-didaktisk oppgave i grupper på ca. 30 minutter med egenferdighet.
 • en individuell fagdidaktisk oppgave (2400 ord).
 • 70% oppmøte i svømmeundervisning og obligatorisk livredningsprøve.
 • deltagelse på to dagsturer.

Eksamen består av:

 • Praktisk-didaktisk eksamen. Studentene skal levere et skriftlig arbeid på maks 4 sider (1600 ord) som inneholder et undervisningsopplegg (hva - hvordan - hvorfor) med varighet på 2 x 60 minutter, der også teori inngår, samt vurderingskriterier for måloppnåelse til hver time. Det gis 24 timer til forberedelse. Studentene gjennomfører 30 minutter av planlagt undervisningsopplegg, inkludert visning av egenferdighet. I etterkant gjennomføres 20 minutter muntlig eksaminering med spørsmål fra hele pensum.

Studentene er kandidater for hverandre på den praktiske delen av eksamen.

Det gis individuell karakter.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1354
 • Tidligere år og semester for dette emnet