vår 2022
LER-1502 Mat og helse 5-10 - 15 stp

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Innhold

 • Sentralt i emnet inngår helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Fagdidaktikk er gjennomgående i hele emnet
 • Produksjon av internasjonale, moderne og tradisjonelle matretter
 • Kunnskap om sammenhengen mellom barn og unges kosthold og helse


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om matvaremerking, matvarenes næringsinnhold og anvendelsesområder for matvaregruppene
 • kunnskap om nasjonale kostanbefalinger og sentrale styringsdokumenter

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende ulike matlagingsmetoder og redskaper
 • kritisk vurdere kostholdsinformasjon fra ulike kilder
 • anvende digitale verktøy i praktisk og teoretisk arbeid

Kompetanse

 • mat og helse i et helsefremmende og samfunnsaktuelt perspektiv
 • didaktisk gjennomføring av undervisning i mat og helsefaget legitimert og forankret i læreplanens innhold og intensjoner


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

 • Forelesninger
 • Veiledning
 • Praktisk matfaglig arbeid
 • Studentbasert undervisning

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

Se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • Utvikle og gjennomføre et praktisk didaktisk undervisningsopplegg forankret i K-06 med fokus på grunnleggende matfaglige teknikker og der grunnleggende ferdigheter synliggjøres. 4000 ord. Ramme for praktisk gjennomføring av undervisningsopplegget er 4 undervisningstimer
 • Didaktisk refleksjon av undervisningsopplegget med fokus på vurdering

Eksamen består av:

 • Individuell praktisk metodisk matfaglig eksamen på 4 timer. Eksamen gjennomføres på campus med bestått arbeidskrav som grunnlag.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1502
 • Tidligere år og semester for dette emnet