vår 2022
LER-1552 Musikk 1 5-10 - 15 stp

Sist endret: 24.06.2022

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.


Innhold

Emnet fokuserer på de tre hovedområdene i grunnskolens læreplan for  musikk; musisere, komponere og lytte: 

 • Lytting
 • Hovedtrekk i musikkhistorien
 • Samspillsformer
 • Bevegelsesaktiviteter og arbeidsfysiologi
 • Bruk av innspillingsverktøy/programvare
 • Ulike notasjonsformer

Didaktikk inngår som en sentral del i alle fagområder


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om ulike sjangre og epoker
 • Grunnleggende kunnskap om lytting, arrangering og komponering.
 • Kunnskap om kritisk tenkning i musikkfaget
 • Kunnskap om demokrati og medborgerskap, både i musikkfaget og tverrfaglige sammenhenger
 • Kunnskap om folkehelse og livsmestring, både i musikkfaget og i tverrfaglige sammenhenger
 • Ha kunnskap om musikkundervisning i grunnskolen med vekt på trinn 5 til 10

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere musikalske læringsoppgaver i samsvar med gjeldende læreplan
 • Arrangere og legge til rette musikalsk materiale for en gitt besetning. Bruke digitale verktøy i planlegging og gjennomføring av undervisning
 • Akkompagnere på piano på et grunnleggende nivå

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • Planlegge, gjennomføre og vurdere musikalske undervisningsoppgaver for trinn 5 til 10 i samsvar med gjeldende læreplan


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Forelesning, gruppeundervisning, seminarer og workshops. Undervisningen går over to semester.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden.

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: 

 • Minimum 70 % deltakelse på all undervisning
 • Gjennomført ett musikkdidaktisk undervisningsopplegg 
 • Godkjent prøve i piano

Eksamen består av:

 • Praktisk eksamen: Studentene får utdelt et musikalsk grunnmateriale og skal bruke det som utgangspunkt for å forberede et variert undervisningsopplegg på 20 minutter med fokus på grunnskolens trinn 5 til 10. Det gis 48 timer forberedelse. Medstudenter eller grunnskoleelever fungerer som øvingselever. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: LER-1552
 • Tidligere år og semester for dette emnet