vår 2022
LER-3660 Praksis 4. studieår. Lærerutdanning 5. - 10. trinn - 0 stp

Sist endret: 30.03.2022

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanninga og kan ikke tas som enkeltemne.

Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret.

Omfang:

Praksis gjennomføres i grupper på inntil 4 studenter


Innhold

De to siste studieårene skal studenten videreutvikle sin lærerkompetanse. Praksisstudiet skal i syklus 2 gi en inngående kunnskap om læreprosesser, lærerens tilrettelegging for læring av fag og forsknings- og utviklingsarbeid. Dette omhandler:

 • Læringsledelse og dypere forståelse av elevmangfold
 • Forsknings- og utviklingsarbeid relatert til skolen
 • Utvikling av endringskompetanse


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer inkluderende klasse- og læringsmiljø
 • har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, læring og danning i ulike sosiale, flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov
 • har kunnskap om konkret forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen

Ferdighet

Studenten

 • kan ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov
 • kan gjennomføre profesjonsrettete, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede forskningsprosjekt i tråd med forskningsetiske normer

Kompetanse

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å involvere og bygge relasjoner til elever og foresatte
 • kan bidra aktivt til endringsprosesser i skolen
 • kan kritisk vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid, stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Undervisning

Praksisperiodene har hovedvekt på læringsledelse og utvikling av studentenes profesjonsfaglige plattform. Studentene skal undervise i egne studiefag, men praksisstudiene kan for øvrig foregå innenfor hele fagkretsen på 5.-10. årstrinn.

Praksisoppdrag i andre fag:

I høstpraksis så skal studentene gjennomføre et prosjektarbeid i samarbeid med praksisskolen som er inspirert av innovative arbeidsmåter og/eller pedagogisk entreprenørskap, og som planlegges og evalueres i emnet LER-3010.

For vårpraksisgjelder: Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg knyttet til studentens masterfag. Opplegget planlegges og evalueres i masteremnet.

Kvalitetssikring av emnet

Evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging fra studenter, praksislærere og faglærere.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert praksisforberedende møter og etterarbeid
 • 90% oppmøte i praksis
 • Videreutvikle digital praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse
 • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapporten fra 3.studieår
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppa
 • Skriftlig egenvurdering høst/vår
 • Evaluering høst/vår

 Eksamen:

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. Studentens egenvurdering i vurderingsrapporten inngår i sluttvurderingen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Storslett | Kirkenes |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-3660